علوم باغبانی, دوره (33), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (335-348)

عنوان : ( بررسی تاثیر ابعاد پیاز بر برخی ویژگیهای زینتی و گلدهی چند رقم لاله وارداتی در شرایط اقلیمی مشهد )

نویسندگان: زهرا کریمیان , نسیم زرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر کاشت گیاهان پیازی گل‌دار مانند لاله در ایام نوروز در بسیاری از شهرهای ایران متداول شده است. انتخاب و سفارش این پیازها غالباً بر اساس اولویت‌های زیباشناختی و عوامل مربوط به گلدهی صورت می‌گیرد. به منظور تخمین مهمترین صفات زینتی و همچنین مطالعه گلدهی چند رقم گل لاله کشت شده در فضای سبز شهر مشهد دو مطالعه صورت گرفت. در مطالعه اول اثر ابعاد پیاز در 6 رقم لاله وارداتی بر ویژگی‌های زینتی این گل و در آزمایش دوم زمان و طول دوره گلدهی 23 رقم لاله وارداتی در ایام نوروز سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه مربوط به پیش‌بینی صفات زینتی 6 کرت به ابعاد 5 مترمربع در محوطه باغ گل‌ها و در مطالعه گلدهی، 15 کرت با مساحت 20 مترمربع در نقاط مختلف شهر مشهد جهت داده‌برداری انتخاب شدند. در مطالعه پیش‌بینی صفات زینتی، صفات وزن و قطر پیازها قبل از کشت اندازه‌گیری شدند و سپس این ابعاد با صفات طول ساقه گلدهنده و طول و عرض گل از نظر میزان هبستگی مورد بررسی قرار گرفتند. در مطالعه مربوط به گلدهی، صفات زمان گلدهی و طول مدت گلدهی داده برداری شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان همبستگی بالایی بین وزن پیاز و طول ساقه گلدهنده در اکثر ارقام وجود داشت (R2=0.88) اما این همبستگی بین وزن و قطر پیازها و طول و عرض گل پایین بود. با توجه به زمان آغاز و طول دوره گلدهی در 23 رقم مورد مطالعه، مناسب‌ترین و قابل توصیه‌ترین ارقام جهت کشت طی تعطیلات نوروز شامل Appricot fox, Pretty lady, Happy generation و Yokohama می‌باشند.

کلمات کلیدی

, ارقام لاله, فضای سبز, مدت گلدهی, همبستگی صفات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076391,
author = {کریمیان, زهرا and زرین, نسیم},
title = {بررسی تاثیر ابعاد پیاز بر برخی ویژگیهای زینتی و گلدهی چند رقم لاله وارداتی در شرایط اقلیمی مشهد},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2019},
volume = {33},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۳۰},
pages = {335--348},
numpages = {13},
keywords = {ارقام لاله، فضای سبز، مدت گلدهی، همبستگی صفات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر ابعاد پیاز بر برخی ویژگیهای زینتی و گلدهی چند رقم لاله وارداتی در شرایط اقلیمی مشهد
%A کریمیان, زهرا
%A زرین, نسیم
%J علوم باغبانی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۳۰
%D 2019

[Download]