هشتمین همایش علفهای هرز ایران , 2019-08-27

عنوان : ( استفاده از بستر بذر کاذب در جهت بررسی تنوع گونه ای و یکنواختی علفهای هرز مزرعه ذرت )

نویسندگان: یلدا خورشیدوند , رضا قربانی , قربانعلی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر روش های گوناگون بسترکاذب بذر و روشهای کنترل شیمیایی و غیرشیمیایی بر کنترل علفهای هرز 1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، درقالب طرح - ذرت علوفه ای آزمایشی در سال زراعی 97 اسپلیت پلات برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار با دو فاکتور روش های آماده سازی بسترکاذب بذر درچهارسطح به عنوان کرت اصلی شامل: شاهد، 10،20،30 روزقبل از کاشت و روش های کنترل درچهار سطح به عنوان کرت فرعی شعله،کنترل مکانیکی(دیسک کم عمق)، شاهد اجراشد. نتابج نشان داد ،( SL شامل:کنترل شیمیایی(علف کش پاراکوات % 20 که اثرمتقابل زمان بسترکاذب بذر و روش کنترل علف های هرز بر تنوع گونه ای و یکنواختی گونه ای معنی دار بود. اثراصلی زمان بسترکاذب بذر بریکنواختی گونه ای معنی داربود درحالی که بر تنوع گونه ای معنی دارنشد. اثرروش های کنترل علفهای هرز بر یکنواختی گونه ای معنی داربود اما تنوع گونه ای از این تیمار اثرنپذیرفت. براین اساس بیشترین تنوع گونه ای در تیمار بستر 10 روز قبل از کاشت و روش کنترل شیمیایی به دست آمد و حداقل تنوع گونه ای در تیمار 20 روز قبل از کاشت و کنترل شیمیایی به دست آمد.حداقل تنوع گونه ای و بیشترین یکنواختی گونه ای در تیمار 20 روز قبل از کاشت به دست آمد که میتوان این تیمار رابه عنوان تیمار موفق برای کنترل علف های هرز در ذرت معرفی کرد.

کلمات کلیدی

, بستر کاشت, شاخص شانون-وینر, کنترل غیرشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076395,
author = {خورشیدوند, یلدا and قربانی, رضا and اسدی, قربانعلی},
title = {استفاده از بستر بذر کاذب در جهت بررسی تنوع گونه ای و یکنواختی علفهای هرز مزرعه ذرت},
booktitle = {هشتمین همایش علفهای هرز ایران},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {بستر کاشت، شاخص شانون-وینر، کنترل غیرشیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از بستر بذر کاذب در جهت بررسی تنوع گونه ای و یکنواختی علفهای هرز مزرعه ذرت
%A خورشیدوند, یلدا
%A قربانی, رضا
%A اسدی, قربانعلی
%J هشتمین همایش علفهای هرز ایران
%D 2019

[Download]