هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27

عنوان : ( بررسی اثرات دما و انجماد بر جوانه زنی بذر گزنه (.Urtica dioica L) )

نویسندگان: هادی بابااحمدی میلانی , علی قنبری , مهدی راستگو , پژمان طهماسبی , کیانوش شیرمحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی جنبه های اکوفیزیولوژیکی و بیولوژیکی گیاه گزنه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی شامل تیمار دمایی (5، 10، 15، 25،20، 30و 40) و جهت بررسی اثر انجماد بر بذور گزنه نیز آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. بذور گزنه به مدت زمان های 12، 18، 24، 36 و 40 ساعت در دماهای 0، 5-، 10-،15- درجه سانتی گراد در فریزر قرار داده شدند. چهار شاخصتعداد بذر جوانهزده، درصد جوانهزنی، متوسط زمان و ضریب سرعت جوانهزنی، این گیاه تحت بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده بهترین دما جهت جوانه زنی بذر گزنه، دمای 25 درجه سانتیگراد بود. همچنین به سبب همبستگی صفات جوانه زنی بذر گزنه در اثر اعمال تیمار تناوب دما، شاخص متوسط زمان جوانهزنی نیز دچار تغییر معنیدار شد. همچنین شاخصهای چهارگانه نسبت به اعمال انجماد واکنش مثبت نشان دادند، به این مفهوم که هر چهار شاخص در برابر تیمار انجماد افزایش یافتند. شاخص ضریب سرعت جوانه زنی در بذر گزنه از نظر مدت زمان اعمال دمای صفر درجه نقش مهمی در برآیند این شاخص داشت. همچنین اعمال دمای صفر درجه سانتی گراد به مدت 12 و 18 ساعت منجر به حصول بیشینه تعداد بذر جوانه زده گزنه (5/55 عدد) در شرایط آزمایشگاه شد، که نسبت به تیمار شاهد (1/9 عدد) حدود 66 درصد افزایش مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, دما, ضریب سرعت جوانه زنی, درصد جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076408,
author = {بابااحمدی میلانی, هادی and قنبری, علی and راستگو, مهدی and پژمان طهماسبی and شیرمحمدی, کیانوش},
title = {بررسی اثرات دما و انجماد بر جوانه زنی بذر گزنه (.Urtica dioica L)},
booktitle = {هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دما، ضریب سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات دما و انجماد بر جوانه زنی بذر گزنه (.Urtica dioica L)
%A بابااحمدی میلانی, هادی
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%A پژمان طهماسبی
%A شیرمحمدی, کیانوش
%J هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2019

[Download]