هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27

عنوان : ( بررسی اثرات تنش شوری و عمق دفن شدن بر جوانه زنی بذر گزنه (.Urtica dioica L) )

نویسندگان: هادی بابااحمدی میلانی , علی قنبری , مهدی راستگو , پژمان طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی تغییرات جوانه زنی گزنه در اثر تنشهای مختلف، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمار دما و تنش شوری بترتیب عبارت بودند از سه سطح دمای 20، 25 و 30 درجه سانتی گراد، و تیمارهای شاهد، 0/3-، 0/6-، 0/9-، 1/2-، 1/5-مگاپاسکال نمک، تحت بررسی قرار گرفت. بررسی اثر عمق کاشت نیز در 1، 2، 3 و 5 سانتی متر کشت و در آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله در اثر تنش شوری 0/9- مگاپاسکال، مقدار جوانه زنی و درصد جوانه زنی گزنه به ترتیب حدود 92 و 83 درصد کاهش یافت. همچنین شاخص متوسط زمان جوانهزنی در عمق یک سانتیمتر از سطح خاک کمترین ( 6/8 روز بر تعداد بذر) و در تیمار بیشینه عمق کاشت ( 5 سانتی متر) بیشترین مقدار (10/2 روز بر تعداد بذر) بود، درواقع در اثر عمق کاشت شاخص متوسط زمان جوانهزنی حدود 33 درصد کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, درصد جوانه زنی, متوسط زمان جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076409,
author = {بابااحمدی میلانی, هادی and قنبری, علی and راستگو, مهدی and پژمان طهماسبی},
title = {بررسی اثرات تنش شوری و عمق دفن شدن بر جوانه زنی بذر گزنه (.Urtica dioica L)},
booktitle = {هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تنش شوری، درصد جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تنش شوری و عمق دفن شدن بر جوانه زنی بذر گزنه (.Urtica dioica L)
%A بابااحمدی میلانی, هادی
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%A پژمان طهماسبی
%J هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2019

[Download]