اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی , 2019-03-14

عنوان : ( تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: یک مرور نظام مند )

نویسندگان: سیدامیرحسین رئوف قطب الدینی , علی شیرازی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سازمانها بهمنظور رقابت در عرصه جهانی، برآوردن انتظارات مشتریان و سازگاری با محیط در حال تغییر، در تلاشاند تا کارکنانی را انتخاب و جذب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیینشده در شرح شغلشان عمل کنند. همچنین در عصر کنونی کاهش منابع سازمانی، افزایش انتظارات نقش و فشار ذینفعان سازمان، محیطی را در سازمانهای فعلی ایجاد کرده که در آن رقابت بهجای همکاری و احساس تنش و استرس بجای احساس خوشنودی از کار پرورش مییابد؛ بنابراین واضح است که مدلهای سنتی رهبری دیگر پاسخگوی نیازها و الزامات متناسب با این دوره نیستند و نیاز به مدلهای جدید رهبری در سازمانها بیشازپیش احساس میشود. یکی از رویکردهای نوین رهبری که در دوره حاضر و در برخورد با تغییر نیازهای افراد و سازمان راهگشاست، سبک رهبری خدمتگزار است. پژوهش حاضر باهدف مطالعه، مرور و تحلیل تحقیقات داخلی درزمینه تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی تدوین گردیده است. در این راستا تمامی پژوهشهای موجود در پایگاههای اطلاعاتی Magiran ، Irandoc ، SID ، Noormags و Civilica موردبررسی قرار » رفتار مدنی « و همچنین » رفتار شهروندی « ،» رهبری خدمتگزار « ،» خدمتگزار « با انتخاب کلیدواژههای گرفتند که درنهایت با حذف موارد تکراری و نامطلوب، 15 پژوهش بهطور کامل درروند تحقیق وارد شدند. در این پژوهش، پس از معرفی و مرور انواع مدلهای رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی و تحلیلی بر سیر تکمیلی این مدلها در ادبیات رفتار سازمانی، پژوهشهای واردشده به تحقیق، موردبررسی قرار گرفتند. در پایان نیز با توجه بهمرور نتایج مطالعات پیشین، پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی و روشهای افزایش سطح رفتار شهروندی در سازمانها ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, رهبری خدمتگزار, رفتار شهروندی سازمانی, مرور نظام مند, مدل های رهبری, OCB
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076431,
author = {رئوف قطب الدینی, سیدامیرحسین and شیرازی, علی and خوراکیان, علیرضا},
title = {تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: یک مرور نظام مند},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رهبری خدمتگزار، رفتار شهروندی سازمانی، مرور نظام مند، مدل های رهبری، OCB},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: یک مرور نظام مند
%A رئوف قطب الدینی, سیدامیرحسین
%A شیرازی, علی
%A خوراکیان, علیرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
%D 2019

[Download]