پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-3) , صفحات (5-20)

عنوان : ( بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد , حسین رسول پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار همانند ی ها و تفاوت های صفت در زبان های فارسی و فرانسه، با توجه به معیارهای ساخت واژی و نحوی در زبا ن شناسی بدون گرایش به نظریة زبا ن شناختی خاصی واکا وی می شوند . در تقسیم بندی صفت های زبان فرانسه به طور عمده به پژوهش دلاتور ( 2004 ) و در دسته بندی صف ت ها در زبان فارسی بیشتر به وفایی ( 1391 ب) نظر داشته ایم. به لحاظ ساختواژی مه م ترین تمایز صفت در زبان فارسی و فرانسه وجود جنس دستوری در زبان فرانسه و نبود آن در زبان فارسی است . صفت در زبان فرانسه در موارد بسیار به لحاظ جایگاه پسین یا پیشین بودن با صفت در زبان فارسی سازگاری دارد . برخی صفت ها در زبان فرانسه از جمله صفات ملکی در فارسی معادلی ندارند . از نظر نحوی، صفت ها در هر دوی این زبا ن ها دارای نقش وصفی و اسنادی اند؛ جز آنکه کاربرد خاصی از صفت، با عنوان در زبان فرانسه وجود دارد که زبان فارسی فاقد آن است . بیشتر صفت ها در هر دو زبان apposé صفت دارای معیارهای صوری برای شناخت آسان اند.

کلمات کلیدی

, صفت , اسم , ساختار , نقش وصفی , نقش اسنتادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076432,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا and حسین رسول پور},
title = {بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {2588-4123},
pages = {5--20},
numpages = {15},
keywords = {صفت - اسم - ساختار - نقش وصفی - نقش اسنتادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A حسین رسول پور
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2014

[Download]