اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی , 2015-03-03

عنوان : ( مروری بر کاربرد بعضی از علفک شهای طبیعی در کشاورزی ارگانیک )

نویسندگان: سجاد میجانی , مهدی راستگو , علی قنبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تقاضای در حال رشد تولید محصولات ارگانییک، تعیداد ترکیبیات آفیت کیش دارای مجیوز کیاربرد در ایین محصولات زیاد نیستند. تنها علفکش طبیعی بکار رفته در مقیاس وسیع؛ گلوفوزینیت )متابولیکی از بییالافوس اسیت( میباشد، که البته هنوز بوسیله کشاورزان ارگانیک مورد قبول واقع نشده است. به هر حال، گلوفوزینیت و تمیام علیف - کشهای زیستی تجاری شده موجود )آردگلوتن ذرت، استیک اسید و اسانسهای روغنی( غییر انتخیابی هسیتند و بیه کاربرد دقیق نیاز دارند. علی رغم جدید بودن نحوه عمل علفکشهای طبیعی مهمتیرین عامیل محیدود کننیده صیرفه اقتصادی این ترکیبات است که بسیار گران تمام میشود. شیاید حماییت دولیت هیا و سیازمان هیای مربوطیه از طرییق تخصیص اعتبار در این زمینه در رفع این مشکل بزرگ کارساز باشند. بطور کلی، کشاورزی ارگانیک سیاخت هیر گونیه ترکیبات طبیعی را مجاز نمی داند. کشاورزان ارگانیک لازم است تا با مشاوران خود در این زمینه و در خصوص داشتن گواهی معتبر مشورت کنند. نویسندگان امیدوارند که این بررسی بتواند در معرفی آفتکشهای طبیعی موجیود بی رایمراجع ذیربط )مانند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان حفظ نباتات( و همچنین محققان و دسیت اندرکاران کشاورزی ارگانیک در داخل کشور موثر واقع شود.

کلمات کلیدی

, آفت کش زیستی , کشاورزی پایدار , علف کش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076433,
author = {میجانی, سجاد and راستگو, مهدی and قنبری, علی},
title = {مروری بر کاربرد بعضی از علفک شهای طبیعی در کشاورزی ارگانیک},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی},
year = {2015},
location = {جیرفت, ايران},
keywords = {آفت کش زیستی - کشاورزی پایدار - علف کش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر کاربرد بعضی از علفک شهای طبیعی در کشاورزی ارگانیک
%A میجانی, سجاد
%A راستگو, مهدی
%A قنبری, علی
%J اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
%D 2015

[Download]