مطالعات مدیریت ورزشی, سال (2019-7)

عنوان : ( شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان از مصرف‏ کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی )

نویسندگان: محمد کشتی دار , مهدی طالب پور , مسعود دارابی , احمد نظری ترشیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تولید، توزیع و مصرف کالاهای مقلد و جعلی در ورزش یکی از روندهای جهانی بوده که به صورت هشدار دهنده‏ای در حال افزایش است؛ و تبدیل به صنعتی درآمد زا شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان از مصرف‏کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی با استفاده از روش‏شناسی کیو است. روش پژوهش از نظر پارادایم تفسیری است و به لحاظ قطعیت داده‏ها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) به شمار می‏رود و روش آن روش شناسی کیو است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصین بازاریابی ورزشی، اساتید دانشگاهی مدیریت و بازاریابی ورزشی و فروشندگان کالاهای ورزشی به تعداد 25 نفر تشکیل دادند که به روش هدفمند انتخاب شدند. از میان مصاحبه‏های عمیق با خبرگان وپیشینه پژوهش مجموعه عبارات کیو، در 29 عبارت شناسایی و تایید شد. روایی صوری و محتوایی عبارات و نمودار کیو به وسیله خبرگان تایید شد. با تحلیل عوامل کیو شش الگوی ذهنی؛ قیمت‏گرایان، خدمات‏گرایان، ظاهرگرایان، ارزش‏گرایان،‌ تجربه‏گرایان،‌ چالش‏گرایان از خبرگان شناسایی و اولویت‏بندی شدند و مورد تفسیر قرار گرفتند. در نهایت پیرامون الگوهای شناسایی شده بحث گردید و تولید محصولات اصلی با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین طراحی حرفه‏ای در سایه حمایت دستگاه‏های اجرایی، به عنوان پیشنهادات کاربردی جهت برون رفت از آسیب‏هایی که برندهای مقلد و جعلی بر بازار داخلی وارد می‏نمایند ارائه شد.

کلمات کلیدی

الگوهای ذهنی؛ خبرگان؛ برند مقلد و جعلی؛ محصولات ورزشی؛ روش‏ شناسی کیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076440,
author = {کشتی دار, محمد and طالب پور, مهدی and دارابی, مسعود and نظری ترشیزی, احمد},
title = {شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان از مصرف‏ کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2019},
month = {July},
issn = {2538-3213},
keywords = {الگوهای ذهنی؛ خبرگان؛ برند مقلد و جعلی؛ محصولات ورزشی؛ روش‏ شناسی کیو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان از مصرف‏ کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی
%A کشتی دار, محمد
%A طالب پور, مهدی
%A دارابی, مسعود
%A نظری ترشیزی, احمد
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2019

[Download]