چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران , 2019-08-26

عنوان : ( کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی ناشی از ریزوکتونیا بااستفاده از قارچهای اندوفیتواپی فیت جداشده از ریزوسفر و فیلوسفر گوجه فرنگی )

نویسندگان: ضحا درودی , پریسا طاهری , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ نکروتروف خاکزاد ...

کلمات کلیدی

بیوکنترل و ...
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076449,
author = {درودی, ضحا and طاهری, پریسا and طریقی, سعید},
title = {کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی ناشی از ریزوکتونیا بااستفاده از قارچهای اندوفیتواپی فیت جداشده از ریزوسفر و فیلوسفر گوجه فرنگی},
booktitle = {چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران},
year = {2019},
location = {ساری, ايران},
keywords = {بیوکنترل و ...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی ناشی از ریزوکتونیا بااستفاده از قارچهای اندوفیتواپی فیت جداشده از ریزوسفر و فیلوسفر گوجه فرنگی
%A درودی, ضحا
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%J چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران
%D 2019

[Download]