پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان, شماره (7), سال (2014-3) , صفحات (65-72)

عنوان : ( ویژگی های صرفی در گوش بندری )

نویسندگان: قاسمی طیبه , محمدرضا پهلوان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله‌‌ی حاضر با هدف بررسی توصیفی ویژگی‌های صرفی در گویش بندری صورت گرفته‌است. داده‌هایی که در این بررسی استفاده ‌شده‌اند، شامل یکصد صورت زبانی است که به صورت مصاحبه و ضبط صدا گردآوری شده‌است. بعد از توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ویژگی‌های صرفی این گویش بدین ترتیب ­می‌باشد: 1) تقدم شناسه 2) شناسه‌ی یکسان در بعضی از زمان‌ها 3) حذف علامت مفعولی «را » 4)گروه اسمی مفعول به شکل گروه حرف اضافه یا متممی 5) حذف حرف ربط « تا» 6) وجود پیشوند منفی ساز 7) حذف صفت عالی 8) مضاف و مضاف الیه 9) صفت و موصوف 10) وجود ویژگی ارگتیو در این گویش.

کلمات کلیدی

, فعل متعدی , ویژگی صرفی , ویژگی ارگتیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076452,
author = {قاسمی طیبه and پهلوان نژاد, محمدرضا},
title = {ویژگی های صرفی در گوش بندری},
journal = {پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان},
year = {2014},
number = {7},
month = {March},
issn = {2476-7328},
pages = {65--72},
numpages = {7},
keywords = {فعل متعدی ،ویژگی صرفی ،ویژگی ارگتیو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های صرفی در گوش بندری
%A قاسمی طیبه
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%J پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان
%@ 2476-7328
%D 2014

[Download]