پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (27), شماره (90), سال (2019-8) , صفحات (165-194)

عنوان : ( تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاری )

نویسندگان: قاسم ایزانلو , علی چشمی , مهدی خداپرست مشهدی , سید سعید ملک الساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عاملان خصوصی پیگیر نفع شخصی در یک کنش جمعی غیرهمکارانه رفتار می‌کنند هرچند ارزش‌ها، باورها و یادگیری بر میزان همکاری آنها تأثیر دارد. با این حال، فرایندهای کنش جمعی افراد در درون دولت و نحوه شکل‌گیری و تغییر این فرایندها تفاوت‌های اساسی با کنش جمعی در بخش خصوصی دارد. یک کنش جمعی، چه از نوع یک فعالیت و چه از نوع اصلاح یک نهاد، هر دو دارای هزینه‌های مبادله برای عاملان درون این فرایندهاست. بنابراین یک کنش جمعی در درون دولت همچون یک اصلاح نهادی است که به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه به آن نگاه می‌‌شود و تدارک آن به رفتار عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی متعدد نیاز دارد. در این مقاله، تلاش می‌شود، چارچوبی برای بررسی کنش جمعی این عاملان به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در استان خراسان شمالی به عنوان یک مصداق اصلاحات اقتصادی ارائه شود. روش پژوهش به این صورت است که داده‌ها به روش میدانی (پرسش‌نامه) جمع‌آوری شده و با روش‌های آماری تحلیل شده است. نمونه تحقیق شامل 271 نفر از سه گروه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی استان است. نتایج نشان می‌دهد 10 مؤلفه ارزش‌ها و هنجارها، یادگیری و تکرار، اندازه گروه، سواری مجانی، رانت جویی، اطلاعات ناقص، انگیزه‌های گزینشی، تضاد منافع، افراد و گروه‌های ذینفع و ناهمگونی افراد بر کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی این استان تأثیر معناداری دارد. همچنین بخش قابل توجهی از تغییرات کنش جمعی بین این عاملان توسط اجزای هزینه‌های مبادله شامل هزینه‌های جستجو و کسب اطلاعات، هزینه‌های چانه‌زنی و اجرایی و هزینه‌های تضمین توافقات قابل توضیح است.

کلمات کلیدی

, کنش جمعی, هزینه مبادله, اصلاحات اقتصادی, تسهیل سرمایه‌گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076465,
author = {ایزانلو, قاسم and چشمی, علی and خداپرست مشهدی, مهدی and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاری},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2019},
volume = {27},
number = {90},
month = {August},
issn = {1027-9024},
pages = {165--194},
numpages = {29},
keywords = {کنش جمعی، هزینه مبادله، اصلاحات اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاری
%A ایزانلو, قاسم
%A چشمی, علی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2019

[Download]