جستارهای نوین ادبی, دوره (49), شماره (188), سال (2015-5) , صفحات (109-140)

عنوان : ( شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو )

نویسندگان: شیرین صمصامی , مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی آثار ارزشمند حوزۀ ادبیات فارسی و پدید آوردن آثاری در ارتباط با ادب، سیاست، روان شناسی، فلسفه، و علوم نوپایی مانند مدیریت نشان دهندۀ این نکتۀ مهم است که ادبیات تنها به حوزۀ احساس و ذوق تعلق ندارد؛ بلکه میدانگاه وسیعی از تجربه های حسی مبتنی بر واقعیات عینی است. بیشتر نظریه پردازان علم مدیریت، در تعریف این واژه بر اصول سازماندهی، انگیزش، کنترل و برنامه ریزی تأکید کرده اند. در این جستار با بررسی اصول مدیریتی فردوسی در شاهنامه و تطبیق آن ها با هرم سلسله نیاز های مزلو- که یکی از مباحث مهم مدیریت علمی است - به این نتیجه رسیده ایم که فردوسی به میزان قابل توجهی با اصول مدیریتی آشنا بوده و کوشیده است امور را بر پایۀ این اصول و با توجه به نیازهای اساسی انسان سازمان دهی کند و بهترین تصمیم را متناسب با شرایط موجود به اجرا درآورد ، شایسته ترین افراد را به کار گیرد و با احاطۀ کامل بر اوضاع حاکم، این افراد را با توجه به نیازشان برانگیزد و با برنامه ریزی صحیح کنترل کند و آنان را در راستای اهداف کلی حکومت قرار دهد. دیدگاه های ممتاز و مدیریت برتر منش فردوسی، با توجه به ارتباط مستقیم و انکارناپذیر مدیریت و فرهنگ ملت ها می تواند الگویی قابل ملاحظه برای مدیران امروزی باشد.

کلمات کلیدی

, شاهنامه, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076476,
author = {صمصامی, شیرین and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2015},
volume = {49},
number = {188},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {109--140},
numpages = {31},
keywords = {شاهنامه، مدیریت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو
%A صمصامی, شیرین
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2015

[Download]