پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (7), شماره (28), سال (2019-4) , صفحات (57-66)

عنوان : ( کاربرد ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک (تحلیلSPACE) در کسب و کارهای ورزشی (مطالعه موردی: استخرهای شنا) )

نویسندگان: مهدی طالب پور , داود مودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک )تحلیلSPACE) در کسب و کارهای ورزشی استان خراسان جنوبی بود. روش تحقیق برحسب نحوة گردآوری اطلاعات، روش تحقیق آمیخته (کیفی – کمی) و بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 48 نفر از مدیران استخرهای شنای استان خراسان جنوبی بودند.. ابزار پژوهش براساس نظرات خبرگان، مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که در چهار شاخص، توان مالی، مزیت رقابتی، ثبات محیطی و توان یا جذابیت صنعت موقعیت استراتژیک استخرهای شنای استان خراسان جنوبی را تعیین می کند. برای اطمینان از روایی پرسشنامه‌ها، بعد از تدوین آن‌ها از نظرات و راهنمایی‌های استادان صاحب‌نظر در حوزه کسب و کارهای ورزشی استفاده شد. پایای پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (88/0=α) بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، استنباطی (آزمون فریدمن و کولموگروف اسمیرنوف) و ماتریس تحلیل موقعیت و اقدام استراتژیک استفاده شد. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک کسب وکارهای ورزشی در موقعیت رقابتی قرار می گیرد و مدیران برای حفظ موقعیت کسب وکار، استراتژی یکپارچگی عمودی با بالا، یکپارچگی عمودی به پایین، رسوخ در بازار و توسعه بازار را مد نظر قرار دهند.

کلمات کلیدی

توان مالی\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"مزیت رقابتی\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"ثبات محیطی\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"توان صنعت\\\\\\\\\\\\\\\"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076478,
author = {طالب پور, مهدی and مودی, داود},
title = {کاربرد ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک (تحلیلSPACE) در کسب و کارهای ورزشی (مطالعه موردی: استخرهای شنا)},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {28},
month = {April},
issn = {2345-5551},
pages = {57--66},
numpages = {9},
keywords = {توان مالی\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"مزیت رقابتی\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"ثبات محیطی\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"توان صنعت\\\\\\\\\\\\\\\"},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک (تحلیلSPACE) در کسب و کارهای ورزشی (مطالعه موردی: استخرهای شنا)
%A طالب پور, مهدی
%A مودی, داود
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2019

[Download]