سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2019-06-26

عنوان : ( مروری سیستماتیک بر پژوهشهای حوزه مدیریت ضایعات ساختمانی )

نویسندگان: محدثه فیلسوف کاخکی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت ساختوساز یکی از مصرفکنندگان اصلی منابع و تولیدکننده ضایعات در جهان میباشد. ضایعات ساختمانی تأثیر منفی بر محیطزیست، هزینه و زمان پروژهها، بهرهوری و عملکرد نیروی انسانی، کیفیت، رضایت مشتری و غیره دارد. لذا برای حل این معضل درک درستی از آخرین پیشرفتها و مباحث علمی در زمینه مدیریت ضایعات ساختمانی امری ضروری تلقی میشود. این پژوهش از طریق بررسی و مطالعه سیستماتیک مقالات علمی پژوهشی معتبر بینالمللی در بازه زمانی سالهای 2010تا 2019به شناسایی دقیق حوزه مدیریت ضایعات ساختمانی میپردازد. اهدافی که این مقاله دنبال میکند عبارتند از: -1شناسایی آخرین جهتهای پژوهشی در مبحث مدیریت ضایعات ساختمانی -2شناسایی خلأهای موجود در آن و -3ارائه چارچوبی برای راهنمایی مسیرهای پژوهشی آینده

کلمات کلیدی

, ضایعات ساختمانی, بررسی سیستماتیک, مدیریت ضایعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076488,
author = {فیلسوف کاخکی, محدثه and شریعتمدار, هاشم},
title = {مروری سیستماتیک بر پژوهشهای حوزه مدیریت ضایعات ساختمانی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ضایعات ساختمانی، بررسی سیستماتیک، مدیریت ضایعات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری سیستماتیک بر پژوهشهای حوزه مدیریت ضایعات ساختمانی
%A فیلسوف کاخکی, محدثه
%A شریعتمدار, هاشم
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
%D 2019

[Download]