پژوهشنامه بازرگانی, دوره (28), شماره (92), سال (2019-11) , صفحات (1-20)

عنوان : ( عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی )

نویسندگان: امیر دادرس مقدم , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , محمدرضا کهنسال , محمود هاشمی تبار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از اقتصادسنجی فضایی برای بررسی عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد می‌تواند نقایص اقتصادسنجی متعارف را بهبود بخشد. در این پژوهش سعی شده است الگویی انتخاب شود که ارتباطات فضایی بین برندها (با تاکید بر تنوع) را در نظر گیرد. نتایج الگوی SAC برآورد شده برای سهم کاله نشان داد، تنوع کاله رابطه مثبت و معنی‌دار با سهم کاله دارد و تنوع دیگر برندها (پگاه و صباح) رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین قیمت کاله با سهم کاله رابطه منفی و معنی‌داری دارد. نتایج الگوی SEM برآورد شده برای سهم پگاه نشان داد که تنوع کاله و تنوع صباح رابطه منفی و معنی‌دار با سهم پنیر پگاه دارد و تنوع پگاه رابطه مثبت و معنی‌دار با سهم پگاه دارد. نتایج الگوی SDM برآورد شده برای سهم صباح نشان داد که تنوع کاله و تنوع پگاه رابطه منفی و معنی‌دار با سهم پنیر صباح دارد و تنوع صباح رابطه مثبت و معنی‌دار با سهم صباح دارد. قیمت کاله با سهم صباح رابطه منفی و معنی‌داری دارد. همچنین سهم صباح با قیمت صباح رابطه منفی (به لحاظ آماری بی‌معنی) دارد. براساس این پژوهش می‌توان پیشنهاد نمود که برندهای کاله، پگاه و صباح برای افزایش سهم در بازار پنیر مشهد، بایستی به مبحث تنوع پنیر توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلمات کلیدی

اقتصادسنجی فضایی / تنوع / سهم برند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076500,
author = {امیر دادرس مقدم and قربانی, محمد and کرباسی, علی رضا and کهنسال, محمدرضا and محمود هاشمی تبار},
title = {عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2019},
volume = {28},
number = {92},
month = {November},
issn = {1735-0794},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {اقتصادسنجی فضایی / تنوع / سهم برند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی
%A امیر دادرس مقدم
%A قربانی, محمد
%A کرباسی, علی رضا
%A کهنسال, محمدرضا
%A محمود هاشمی تبار
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2019

[Download]