چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی , 2019-07-20

عنوان : ( نقد و بررسی و تحلیل تاثیر زبان ترکی بر کرمانجی خراسان )

نویسندگان: حسینعلی مصطفوی گرو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان وسیلهای است بس شگفتآور که ما در سرتاسر زندگ ی از آن برای برقراری ارتباط استفاده م یکنیم. این وسیله ارتباطی، در زندگی روزمره انسان تا جای ی اهمیت دارد که تصور دنیای بدون کلام، ممکن و میسر نمیباشد. زبان، علت اصلی تغییرات علم و تمدن و در نتیجه زندگی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. مهمترین وسیله یادگیری عنصر مهمی است که به انتقال اطلاعات مربوط به تحولات گذشته، حال و آینده کمک میکند .از طرفی ممکن است افراد یک جامعه بیش از یک زبان در مکالمات روزمره خود استفاده کنند. در این صورت مسئل هی دو یا چند زبانگی مطرح میشود . امروزه دوزبانگی و حتی چند زبانگی یک امر رایج است و به ندرت میتوان کشوری یافت که لااقل بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکنند.ایران نیز کشوری چند زبانه است که در آن گروههای متفاوتی از مردم شامل فارس، ترک، کرد، عرب و …زندگیم یکنند. در این پژوهش برآنیم تا تاثیر زبان ترکی بر کردی و پدیده دوزبانگی و ... را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. نتیجه این تحقیق بیانگر تاثیر عمیق زبان ترکی خراسان بر کرمانجی خراسان است

کلمات کلیدی

, ادبیات, گ.یش, کرمانجی, ترکی, زبانشناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076502,
author = {مصطفوی گرو, حسینعلی},
title = {نقد و بررسی و تحلیل تاثیر زبان ترکی بر کرمانجی خراسان},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ادبیات، گ.یش، کرمانجی، ترکی، زبانشناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقد و بررسی و تحلیل تاثیر زبان ترکی بر کرمانجی خراسان
%A مصطفوی گرو, حسینعلی
%J چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی
%D 2019

[Download]