تربیت اسلامی, سال (2019-1)

عنوان : ( افول ارزشهای عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی) )

نویسندگان: معصومه محمد حسین زاده , محمود سعیدی رضوانی , مقصود امین خندقی , بهروز مهرام , علی تقی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه باهدف کشف تجارب زیسته دانشجویان درزمینۀ برنامه‌درسی پنهان عفاف و حجاب دانشکده پزشکی مشهد و با استفاده از شیوه پدیدارشناسی انجام شد. ابزار گردآوری داده مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته بود. به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند با 25 نفر از دانشجویان، مصاحبه انجام شد. داده-های جمع‌آوری‌شده به شیوه کیفی و با استفاده از نرم‌افزار Maxq در سه مرحله (کدبندی آزاد، محوری و انتخابی) کدبندی و تحلیل شد. اعتبار و صحت یافته‌ها بر اساس بررسی مجدد داده‌ها توسط شرکت‌‌کنندگان پژوهش، استفاده از همتایان پژوهشی، سه سویه سازی بررسی و تائید شد. نتایج نشان داد که یادگیری‌های دانشجویان درزمینۀ عفاف و حجاب طی تحصیل در دانشکده پزشکی مشهد، در برخی از موارد در تضاد با اهداف برنامه‌درسی رسمی بوده به‌گونه‌ای که حساسیتهای مذهبی و فرهنگی برخی از دانشجویان در خصوص توجه و رعایت حدومرزهای پوشش اسلامی و تعامل با جنس مخالف تا حدی کاهش‌یافته و رعایت آن کمرنگ‌تر شده است. به نظر می‌‌-رسد که مسئولین باید توجه بیشتری به نقش برنامه‌درسی پنهان و یادگیری‌های ناآشکار حاصل از آن به‌ویژه درزمینۀ عفاف و حجاب داشته باشند و تلاش نمایند از ظرفیت‌های موجود در این زمینه جهت نهادینه‌سازی عفاف و حجاب استفاده نمایند.

کلمات کلیدی

برنامه‌درسی پنهان؛ عفاف؛ حجاب؛ اخلاق پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076512,
author = {محمد حسین زاده, معصومه and سعیدی رضوانی, محمود and امین خندقی, مقصود and مهرام, بهروز and علی تقی پور},
title = {افول ارزشهای عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2019},
month = {January},
issn = {1735-4536},
keywords = {برنامه‌درسی پنهان؛ عفاف؛ حجاب؛ اخلاق پزشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افول ارزشهای عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)
%A محمد حسین زاده, معصومه
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A امین خندقی, مقصود
%A مهرام, بهروز
%A علی تقی پور
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2019

[Download]