پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (32), شماره (1), سال (2019-3) , صفحات (1-12)

عنوان : ( اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم نان و دوروم )

نویسندگان: صادق باغبان خلیل آباد , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش در فصل زراعی سال 1390-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. به منظور بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات فیزیولوژیکی مرتبط با تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای موردبررسی شامل چهار سطح آبیاری (100، 75، 50 و 25 درصد نیاز آبی) در پلات های اصلی و ارقام شامل سه رقم گندم نان (پیشگام، الوند، اروم) و سه رقم گندم دوروم (بهرنگ، آریا، دنا) در پلات فرعی قرار گرفتند. صفات موردبررسی شامل صفات زراعی وابسته به عملکرد، شاخص محتوی کلروفیل، غلظت کلروفیل های a و b و محتوی آب نسبی برگ پرچم بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط به ارقام پیشگام (723 کیلوگرم در مترمربع) و الوند (677 کیلوگرم در مترمربع) بود. تنش کم‌آبی سبب کاهش میزان عملکرد دانه همه ارقام شد اما تفاوت معنی داری بین عملکرد دانه در تیمارهای سطح اول و دوم رطوبتی، مشاهده نشد. بین ارقام موردمطالعه بیشترین شاخص برداشت با میانگین 52 درصد مربوط به رقم دنا و کمترین آن با میانگین 32 درصد مربوط به رقم اروم بود. شاخص برداشت تحت تأثیر میزان آبیاری قرار نگرفت. محتوی آب نسبی، محتوی کلروفیل برگ پرچم و غلظت کلروفیل های a وb با کاهش میزان آبیاری، کاهش یافت. تفاوت معنی داری بین شاخص کلروفیل و غلظت کلروفیل های aو b ارقام موردبررسی در شرایط آبیاری معمولی مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی

, آبیاری, کلروفیل, a وb , محتوی آب نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076513,
author = {باغبان خلیل آباد, صادق and خزاعی, حمیدرضا and کافی, محمد},
title = {اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم نان و دوروم},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2019},
volume = {32},
number = {1},
month = {March},
issn = {2423-5423},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {آبیاری، کلروفیل، a وb ، محتوی آب نسبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم نان و دوروم
%A باغبان خلیل آباد, صادق
%A خزاعی, حمیدرضا
%A کافی, محمد
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2019

[Download]