پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (351-360)

عنوان : ( طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس الگوی ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی )

نویسندگان: حمید آریان نژاد , محمدرضا نصیری , علی جوادمنش , شاهرخ قوتی رودسری , حسام دهقانی , احمد آسوده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریبونوکلئازها خانواده تخریب کننده RNA هستند که در حال حاضر به شکل وسیعی به خدمت سلامت انسان آمده اند. ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی به عنوان قویترین و رانپیرناز به عنوان نفوذپذیر ترین ریبونوکلئاز به سلول پستانداران شناخته می شوند. پروتئین ویژه ممانعت کننده فعالیت ریبونوکلئازی و عدم توانایی نفوذ آنزیم ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی، مانع بزرگ استفاده از این ریبونوکلئاز، به منظور ساخت ایمنوتوکسین هاست. از اینرو در این مطالعه، با بررسی ویژگیهای پروتئینی ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی، مسیر ویژه‌ای به منظور مهندسی آنزیم رانپیرناز با ویژگیهای همچون فرار از RI، افزایش نفوذپذیری و افزایش سمیت سلولی و پایداری آنزیم با توجه به ساختار ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی طراحی گردید. بدین منظور، ساختار سوم مربوط به پروتئین‌های ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی، رانپیراناز و ممانعت کننده فعالیت ریبونوکلئازی از سرور PDB استخراج و سپس با استفاده از سرور آنلاین ClusPro داکینگ صورت گرفت. پیوندهای N-O کمتر از 5/3 آنگستروم بین آنزیم ها و RI با استفاده از نرم افزار PyMOL استخراج و در نهایت آمینواسیدهای کاندید شناسایی شدند. پس از طراحی آنزیم جهش یافته، بررسی اتصال آنزیم با RI توسط دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد رانپیراناز با 4 جهش لیزین 45، 49 و 55 به آرژنین و سرین 72 به آلانین دارای سمیت سلولی بالاتر نسبت به آنزیم طبیعی بوده و همچنین با توجه به عدم اتصال در محیط دینامیک مولکولی قابلیت فرار از RI را دارد. این پروتئین براساس آنالیزهای RMSD، RMSF و شعاع ژراسیون به شکل کاملا پایدار بوده و می تواند در تحقیقات تولید ایمنوتوکسین ها بکار گرفته شود.

کلمات کلیدی

, رانپیرناز, ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی, محاسبات دینامیک مولکولی, مهارکننده ریبونوکلئازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076528,
author = {آریان نژاد, حمید and نصیری, محمدرضا and جوادمنش, علی and قوتی رودسری, شاهرخ and دهقانی, حسام and آسوده, احمد},
title = {طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس الگوی ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2020},
volume = {12},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {351--360},
numpages = {9},
keywords = {رانپیرناز; ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی; محاسبات دینامیک مولکولی; مهارکننده ریبونوکلئازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس الگوی ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی
%A آریان نژاد, حمید
%A نصیری, محمدرضا
%A جوادمنش, علی
%A قوتی رودسری, شاهرخ
%A دهقانی, حسام
%A آسوده, احمد
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2020

[Download]