جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (7), شماره (28), سال (2019-3) , صفحات (53-70)

عنوان : ( بررسی چالش‌های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مریم نادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه مناطق روستایی بخش عمده ای از منابع طبیعی را در برمی گیرند؛ برنامه‌ریزی جهت رفع مسائل و به کارگیری شیوه‌های کارآمد، جهت بهره برداری و مدیریت بهینه آن می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات زیست محیطی و اقتصادی – اجتماعی در زمینه توسعه روستاها باشد. روش تحلیل داده ها با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه‌‌ای است که پس از تنظیم پرسشنامه در اختیار22 نفر از کارشناسان خبره قرار گرفت که با نظرسنجی از آنان، وزن های مناسب هر معیار و زیر معیار تعیین شد. یافته ها حاکی از آن است چالش هایی از جمله عدم وجود دستورالعمل تخصـصی ارزیـابی بـرای هـر یـک از پروژه های مشمول ارزیابی محیطی، عدم غربالگری در ارزیابی اثرات منابع محیطی، مشخص نبودن بحث منابع محیطی در آمایش سرزمین و جایگاه قانونی، فقدان اصلاح نظام بهره برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایدار، عــدم بازدارنــدگی و ضــمانت اجرایــی در قــوانین ارزیــابی منابع محیطی که به ترتیت دارای ضریب تاثیر (013/0)، (011/0)، (01/0)، (009/0)، (008/0) می باشند از جمله مهمترین چالش ها و دسترسی به امکانات و تخریب زیست محیطی در روستا، ضعف سازوکار قانون در صیانت از منابع، ضعف مقررات در سرمایه گذاری منابع قانونی که به ترتیت دارای ضریب تاثیر (0004/0)، ( 0006/0)، ( 0007/0)، از جمله کم اهمیت‌ترین چالش های پیش روی مدیریت منابع طبیعی هستند

کلمات کلیدی

, مدیریت منابع محیطی, چالش های مدیریتی, فرایند تحلیل شبکه‌ای, شهرستان بینالود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076541,
author = {عنابستانی, علی اکبر and نادری, مریم},
title = {بررسی چالش‌های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود)},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {28},
month = {March},
issn = {۲۳۲۲-۱۶۸۲},
pages = {53--70},
numpages = {17},
keywords = {مدیریت منابع محیطی، چالش های مدیریتی، فرایند تحلیل شبکه‌ای، شهرستان بینالود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چالش‌های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A نادری, مریم
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ ۲۳۲۲-۱۶۸۲
%D 2019

[Download]