پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (25), شماره (84), سال (2018-3) , صفحات (257-290)

عنوان : ( یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis )

نویسندگان: منصور ملائی پور اشکاء , محمدرضا لطفعلی پور , محمدحسین مهدوی عادلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

٣آضٝاٟ ٝ٢سضد زض ؾ٢س چکٜا١ساظ، تقاٝ٘ ؾاظ١س٥ ٣ ٝؤحط تا ر٨اٟ ٣ ٍسضت٧ا٫ ٝ٢غَ٦ا٫ ٝا٢١س ض٣ؾٮ٦ ٣ تاظاض ؾٮهدس ٝٮٚٮد ٬١٤ ح٤ظ٥ ؾ٬آ٫اؼ اؾت. ٝغاٙق٦ حاضط تا تحٚٮ٘ ف٤اٝ٘ ٝؤحط تط ٭ْپاضچٖ٬ اٍتهاز٫ ا٭دطاٟ زض حد٤ظ٥ ؾد ٬آ٫اؼ تد٦ ض٣ـ زاز٧٥ا٫ تٚیٮَ٬ ز٣ض٥ 2015-1992 ٝثت٬٢ تط ض٣٭ْطز پ٢٘ ز٭تا اؾت. تزاضت، ت٤ٙٮس، رٞقٮت ٣ ىانٚ٦ اظ ٝتنٮط٧ا٫ ّٚٮد س٫ ٝسٗ راشت٦ ا٭طاٟ زض ح٤ظ٥ ؾ٬آ٫اؼ اؾت. ٝقازٙ٦ ضٕطؾٮ٬١٤ ١کدا١ٖ ط ٝق٢د ٬زاض تد٤زٟ ٝدسٗ راشتد٦ اؾدت . ضدطا ٭ة ظا٣٭د ٦ )ّکف( ؾ٦ ٝتنٮط ٝؿتَ٘ ت٤ٙٮس، ىانٚ٦ ٣ ٙٮ٢سض ت٦ تطتٮة: 45/3 ، 25/3 - 38٣/ 0- اؾدت ّد٦ ١کدا١ٖط حؿاؾد ٮت ظ٭د از ز٣ ٝتنٮط ت٤ٙٮس ٣ ىانٚ٦ ٣ ٝق٬٢زاض ت٤زٟ آ٨١ا اؾت. ٣ٙ٬ ٝتنٮط ٝزاظ٫ ٝطظ ٝکتطُ آت٬، ت٦ فٚت مٚث٦ ٝطظ ذکْ٬ آشضتا٭زداٟ، ٝق٬٢زاض ١ٮؿت. F02, F11, F12, F14, F15, E32 :JEL ٫س٢ت٦َثع ٣اغٕاٟ ّٚٮس٫: ٭ْپاضچٖ٬ اٍتهاز٫، ٭ْپاضچٖ٬ ٝ٢غَ٦ا٫، ٝسٗ راشت٦، ّؿط٫ تطاظ تزاض٫، ّک٤ض٧ا٫ ٝؿتَ٘ ٝکتطُ اٙٞ٢اىـ.  تاض٭د زض٭اىت: 10/7/1396 تاض٭د پص٭طـ: 5/9/1396 Downloaded from qj

کلمات کلیدی

, ٣اغٕاٟ ّٚٮس٫: ٭ْپاضچٖ٬ اٍتهاز٫, ٭ْپاضچٖ٬ ٝ٢غَ٦ا٫, ٝسٗ راشت٦, ّؿط٫ تطاظ تزاض٫, ّک٤ض٧ا٫ ٝؿتَ٘ ٝکتطُ اٙٞ٢اىـ.  تاض٭د زض٭اىت: 10/7/1396 تاض٭د پص٭طـ: 5/9/1396 Do
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076546,
author = {ملائی پور اشکاء, منصور and لطفعلی پور, محمدرضا and مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2018},
volume = {25},
number = {84},
month = {March},
issn = {1027-9024},
pages = {257--290},
numpages = {33},
keywords = {٣اغٕاٟ ّٚٮس٫: ٭ْپاضچٖ٬ اٍتهاز٫، ٭ْپاضچٖ٬ ٝ٢غَ٦ا٫، ٝسٗ راشت٦، ّؿط٫ تطاظ تزاض٫، ّک٤ض٧ا٫ ٝؿتَ٘ ٝکتطُ اٙٞ٢اىـ.  تاض٭د زض٭اىت: 10/7/1396 تاض٭د پص٭طـ: 5/9/1396 Do},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis
%A ملائی پور اشکاء, منصور
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2018

[Download]