دانش سرمایه گذاری, دوره (8), شماره (30), سال (2019-8) , صفحات (73-91)

عنوان : ( تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام )

نویسندگان: احمد ناطق گلستانی , الهه دامغانی , احمد صباحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آضٝاٟ ٝ٢سضد زض ؾ٢س چکٜا١ساظ، تقاٝ٘ ؾاظ١س٥ ٣ ٝؤحط تا ر٨اٟ ٣ ٍسضت٧ا٫ ٝ٢غَ٦ا٫ ٝا٢١س ض٣ؾٮ٦ ٣ تاظاض ؾٮهدس ٝٮٚٮد ٬١٤ ح٤ظ٥ ؾ٬آ٫اؼ اؾت. ٝغاٙق٦ حاضط تا تحٚٮ٘ ف٤اٝ٘ ٝؤحط تط ٭ْپاضچٖ٬ اٍتهاز٫ ا٭دطاٟ زض حد٤ظ٥ ؾد ٬آ٫اؼ تد٦ ض٣ـ زاز٧٥ا٫ تٚیٮَ٬ ز٣ض٥ 2015-1992 ٝثت٬٢ تط ض٣٭ْطز پ٢٘ ز٭تا اؾت. تزاضت، ت٤ٙٮس، رٞقٮت ٣ ىانٚ٦ اظ ٝتنٮط٧ا٫ ّٚٮد س٫ ٝسٗ راشت٦ ا٭طاٟ زض ح٤ظ٥ ؾ٬آ٫اؼ اؾت. ٝقازٙ٦ ضٕطؾٮ٬١٤ ١کدا١ٖ ط ٝق٢د ٬زاض تد٤زٟ ٝدسٗ راشتد٦ اؾدت . ضدطا ٭ة ظا٣٭د ٦ )ّکف( ؾ٦ ٝتنٮط ٝؿتَ٘ ت٤ٙٮس، ىانٚ٦ ٣ ٙٮ٢سض ت٦ تطتٮة: 45/3 ، 25/3 - 38٣/ 0- اؾدت ّد٦ ١کدا١ٖط حؿاؾد ٮت ظ٭د از ز٣ ٝتنٮط ت٤ٙٮس ٣ ىانٚ٦ ٣ ٝق٬٢زاض ت٤زٟ آ٨١ا اؾت. ٣ٙ٬ ٝتنٮط ٝزاظ٫ ٝطظ ٝکتطُ آت٬، ت٦ فٚت مٚث٦ ٝطظ ذکْ٬ آشضتا٭زداٟ، ٝق٬٢زاض ١ٮؿت. F02, F11, F12, F14, F15, E32 :JEL ٫س٢ت٦َثع ٣اغٕاٟ ّٚٮس٫: ٭ْپاضچٖ٬ اٍتهاز٫، ٭ْپاضچٖ٬ ٝ٢غَ٦ا٫، ٝسٗ راشت٦، ّؿط٫ تطاظ تزاض٫، ّک٤ض٧ا٫ ٝؿتَ٘ ٝکتطُ اٙٞ٢اىـ.  تاض٭د زض٭اىت: 10/7/1396 تاض٭د پص٭طـ: 5/9/1396 Downloaded from qj

کلمات کلیدی

, آضٝاٟ ٝ٢سضد زض ؾ٢س چکٜا١ساظ, تقاٝ٘ ؾاظ١س٥ ٣ ٝؤحط تا ر٨اٟ ٣ ٍسضت٧ا٫ ٝ٢غَ٦ا٫ ٝا٢١س ض٣ؾٮ٦ ٣ تاظاض ؾٮهدس ٝٮٚٮد ٬١٤ ح٤ظ٥ ؾ٬آ٫اؼ اؾت. ٝغاٙق٦ حاضط تا تحٚٮ٘ ف٤اٝ٘ ٝؤحط تط ٭ْ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076548,
author = {احمد ناطق گلستانی and الهه دامغانی and صباحی, احمد},
title = {تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام},
journal = {دانش سرمایه گذاری},
year = {2019},
volume = {8},
number = {30},
month = {August},
issn = {2322-5777},
pages = {73--91},
numpages = {18},
keywords = {آضٝاٟ ٝ٢سضد زض ؾ٢س چکٜا١ساظ، تقاٝ٘ ؾاظ١س٥ ٣ ٝؤحط تا ر٨اٟ ٣ ٍسضت٧ا٫ ٝ٢غَ٦ا٫ ٝا٢١س ض٣ؾٮ٦ ٣ تاظاض ؾٮهدس ٝٮٚٮد ٬١٤ ح٤ظ٥ ؾ٬آ٫اؼ اؾت. ٝغاٙق٦ حاضط تا تحٚٮ٘ ف٤اٝ٘ ٝؤحط تط ٭ْپاضچٖ٬ اٍتهاز٫ ا٭دطاٟ زض حد٤ظ٥ ؾد ٬آ٫اؼ تد٦ ض٣ـ زاز٧٥ا٫ تٚیٮَ٬ ز٣ض٥ 2015-1992 ٝثت٬٢ تط ض٣٭ْطز پ٢٘ ز٭تا اؾت. تزاضت، ت٤ٙٮس، رٞقٮت ٣ ىانٚ٦ اظ ٝتنٮط٧ا٫ ّٚٮد س٫ ٝسٗ راشت٦ ا٭طاٟ زض ح٤ظ٥ ؾ٬آ٫اؼ اؾت. ٝقازٙ٦ ضٕطؾٮ٬١٤ ١کدا١ٖ ط ٝق٢د ٬زاض تد٤زٟ ٝدسٗ راشتد٦ اؾدت . ضدطا ٭ة ظا٣٭د ٦ )ّکف( ؾ٦ ٝتنٮط ٝؿتَ٘ ت٤ٙٮس، ىانٚ٦ ٣ ٙٮ٢سض ت٦ تطتٮة: 45/3 ، 25/3 - 38٣/ 0- اؾدت ّد٦ ١کدا١ٖط حؿاؾد ٮت ظ٭د از ز٣ ٝتنٮط ت٤ٙٮس ٣ ىانٚ٦ ٣ ٝق٬٢زاض ت٤زٟ آ٨١ا اؾت. ٣ٙ٬ ٝتنٮط ٝزاظ٫ ٝطظ ٝکتطُ آت٬، ت٦ فٚت مٚث٦ ٝطظ ذکْ٬ آشضتا٭زداٟ، ٝق٬٢زاض ١ٮؿت. F02; F11; F12; F14; F15; E32 :JEL ٫س٢ت٦َثع ٣اغٕاٟ ّٚٮس٫: ٭ْپاضچٖ٬ اٍتهاز٫، ٭ْپاضچٖ٬ ٝ٢غَ٦ا٫، ٝسٗ راشت٦، ّؿط٫ تطاظ تزاض٫، ّک٤ض٧ا٫ ٝؿتَ٘ ٝکتطُ اٙٞ٢اىـ.  تاض٭د زض٭اىت: 10/7/1396 تاض٭د پص٭طـ: 5/9/1396 Downloaded from qj},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام
%A احمد ناطق گلستانی
%A الهه دامغانی
%A صباحی, احمد
%J دانش سرمایه گذاری
%@ 2322-5777
%D 2019

[Download]