گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (18), شماره (72), سال (2019-11) , صفحات (241-254)

عنوان : ( اثر عصاره اتانولی پیه انار بر قلب ایزوله رت متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد )

نویسندگان: کاوه رحیمی , حمیدرضا کازرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بیماری ایسکمیک قلب مهم‌ترین عامل مرگ و میر در جهان به شمار می‌رود. هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر تجویز خوراکی عصاره پیه انار بر قلب ایزوله رت، متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد میوکارد بود. روش بررسی: در این مطالعه قلب رت‌ها تحت بیهوشی عمیق خارج شد و توسط دستگاه لانگن دورف مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش اول مطالعه، قلب‌های ایزوله در گروه‌های سه‌تایی همراه محلول کربس، غلظت‌های مختلف عصاره پیه انار (5/0 - 00001/0 درصد) را دریافت کردند. گروه شاهد فقط محلول کربس دریافت نمود. در بخش دوم مطالعه، موش‌ها در گروه‌های ده تایی شاهد و آزمون روزانه به مدت سه هفته توسط لوله معدی به ترتیب آب مقطر و یا عصاره اتانولی پیه انار( mg kg-1200) دریافت کردند. در پایان دوره تیمار، قلب حیوانات مورد مطالعه قرار گرفت. پس از دوره تثبیت (30 دقیقه)، قلب‌ها 30 دقیقه ایسکمی عمومی و سپس 120 دقیقه پرفوزیون مجدد را تجربه نمودند. نتایج: افزودن عصاره پیه انار به محلول پرفوزیون قلب‌های ایزوله موجب دپرسیون فعالیت مکانیکی قلب و افزایش فشار عروق کرونر شد. تجویز داخل معدی پیه انار موجب افزایش معنی‌دار ضربان و قدرت انقباض بطن شد. فشار پرفوزیون کرونر نیز افزایش یافت. همچنین، وسعت ناحیه انفارکت در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی‌داری کاهش یافت. نتیجه‌گیری: تجویز عصاره پیه انار به

کلمات کلیدی

, ایسکمی و پرفوزیون مجدد, پیه انار, قلب ایزوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076556,
author = {کاوه رحیمی and کازرانی, حمیدرضا},
title = {اثر عصاره اتانولی پیه انار بر قلب ایزوله رت متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد},
journal = {گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants},
year = {2019},
volume = {18},
number = {72},
month = {November},
issn = {1684-0240},
pages = {241--254},
numpages = {13},
keywords = {ایسکمی و پرفوزیون مجدد، پیه انار، قلب ایزوله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر عصاره اتانولی پیه انار بر قلب ایزوله رت متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد
%A کاوه رحیمی
%A کازرانی, حمیدرضا
%J گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants
%@ 1684-0240
%D 2019

[Download]