علوم و فناوری بذر ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (19-30)

عنوان : ( نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی های جوانه زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی )

نویسندگان: سجاد علی پور , علی تهرانی فر , محمود شور , لیلا سمیعی , همایون فرهمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لاله واژگون گرگانی یکی از گیاهان پیازی بومی ایران بوده که ارزش زینتی و دارویی بالایی دارد. با توجه به این که جوانه زنی و استقرار این گونه کمتر شناخته شده در طبیعت با مشکل روبرو هست ازاین رو می توان بامطالعه بر روی اهلی سازی و تکثیر آن گام مهمی در راستای حفظ و احیای رویشگاه آن برداشت. اسید آمینه آرژینین و اسید جیبرلیک از جمله ترکیباتی هستند که کمک شایانی به بهبود جوانه زنی بذور می کنند. به این منظور پژوهشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار پرایمینگ در هفت تکرار در 94 در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای پرایمینگ شامل آرژینین ( 5 و 10 میکرومولار)، جیبرلیک اسید ( 250 و 500 میلی گرم - سال 95 در لیتر) و شاهد (بدون پرایم) بود. نتایج نشان داد پرایمینگ بذر با آرژینین و جیبرلیک اسید باعث بهبود ویژگی های جوانه زنی این گونه گردید. آرژینین 5 میکرومولار بیشترین 2 برابر در مقایسه با شاهد افزایش داد. همچنین روند مراحل جوانه زنی با / 1 و 5 / تأثیر را روی درصد و سرعت جوانه زنی داشت به نحوی که درصد و سرعت جوانه زنی را به ترتیب 5 استفاده از بینوکولار مورد ارزیابی به صورت تصویری ثبت گردید. بررسی روند رشد رویان با بینوکولار نیز نشان داد رویان بذر این گونه دارای پس رسی بوده به نحوی که در طبیعت رویآن یک سوم اندازه واقعی خود بوده که با دریافت نیاز سرمایی به تدریج توسعه پیداکرده و پس از دریافت کامل نیاز سرمایی رویان به اندازه نهایی خود می رسد

کلمات کلیدی

, استقرار, پس رسی, زینتی, گیاهان بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076574,
author = {علی پور, سجاد and تهرانی فر, علی and شور, محمود and سمیعی, لیلا and همایون فرهمند},
title = {نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی های جوانه زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2019},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-2646},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {استقرار، پس رسی، زینتی،گیاهان بومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی های جوانه زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی
%A علی پور, سجاد
%A تهرانی فر, علی
%A شور, محمود
%A سمیعی, لیلا
%A همایون فرهمند
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2019

[Download]