سرزمین, دوره (16), شماره (61), سال (2019-5) , صفحات (53-73)

عنوان : ( واکاوی زمینه‌های تهدید «قلمروی مؤثر ملّی» در ایران از منظر شکاف‌های قومی (مورد پژوهی: بلوچ‌ها) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , ابراهیم احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«قلمروی موثر ملی» ناظر بر این حقیقت است که ممکن است میان سراسر قلمرو(حقوقی) و منطقه‌ای که به طور مؤثری تحت کنترل دولت است (یعنی قلمروی واقعی) تطابقی وجود نداشته باشد. در‌اینجا مفهوم حاکمیت دولت بر قلمرو انحصاری، اصلی‌ترین مسئله‌ی مورد سوال است. ادعای این مقاله چنین است‌؛ به واسطه ضعف در نظارت مطلوب دولت در مناطق پیرامونی (قومی)، قلمروی موثر ملی، از ناحیه حاکمیت حقیقی دولت و به‌تبع آن گسست‌های قومی دچار چالش است. البته این تعارض از ناحیه قومیت در جامعه ایران بیشتر ریشه در ابعاد گوناگون احساس محرومیت نسبی دارد- که در مورد قوم بلوچ نسبت به سایر اقوام ایرانی، حادتر است. با تقسیم شکاف‌های قومی ]بلوچ[ به دو دسته درونی و بیرونی؛ مهمترین دلایل شکاف‌های بیرونی اینگونه است: ضعف در بنیان‌های جغرافیایی و برنامۀ آمایش سرزمین، تعارضات ساختی دولت در ایران و به‌تبع؛ محرومیت‌های چندگانه (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی). ازاین‌سو، هویت‌خواهی قومی- مذهبی در ورای مرزهای ملی ایران‌، مهم‌ترین عامل بیرنی شکاف قومی ]بلوچ[ است.

کلمات کلیدی

ایران؛ \\\\\\\"بلوچ‌ها؛ \\\\\\\"قلمروی موثر ملی؛ \\\\\\\" شکاف‌های قومی؛ \\\\\\\" محرومیت‌نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076584,
author = {زرقانی, سیدهادی and ابراهیم احمدی},
title = {واکاوی زمینه‌های تهدید «قلمروی مؤثر ملّی» در ایران از منظر شکاف‌های قومی (مورد پژوهی: بلوچ‌ها)},
journal = {سرزمین},
year = {2019},
volume = {16},
number = {61},
month = {May},
issn = {1735-2525},
pages = {53--73},
numpages = {20},
keywords = {ایران؛ \\\\\\\"بلوچ‌ها؛ \\\\\\\"قلمروی موثر ملی؛ \\\\\\\" شکاف‌های قومی؛ \\\\\\\" محرومیت‌نسبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی زمینه‌های تهدید «قلمروی مؤثر ملّی» در ایران از منظر شکاف‌های قومی (مورد پژوهی: بلوچ‌ها)
%A زرقانی, سیدهادی
%A ابراهیم احمدی
%J سرزمین
%@ 1735-2525
%D 2019

[Download]