پژوهش های قرآنی, دوره (1), شماره (1), سال (2019-7) , صفحات (1-2)

عنوان : ( پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزاب )

نویسندگان: حجت اله حکم ابادی , غلامرضا رئیسیان , عباس اسمعیلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل اسماء بکار رفته درفواصل آیات از جمله مباحث مهم تفسیری است. قرآن پژوهان، با اعتقاد به توقیفی بودن چینش کلمات وآیات، اسماء مذکوردر پایان آیات را بررسی نموده، تا ضمن فهم دقیق آنها؛ به ارتباطشان با محتوای آیات و غرض سوره دست یابند. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی، با تکیه برمتون تفسیری وکتب لغت؛بدنبال تبیین نحوۀ ارتباط اسماء الحسنای پایان آیات با مضامین و غرض سورۀ احزاب می باشد. یافته ها نشان می دهد که؛ این ارتباطِ نظام مند، علاوه برخود آیه؛ با آیات قبل و بعد؛ مرتبط بوده به گونه ای که با حذف آنها، یا جانشین کردن اسامی دیگر، در معنا و غرض آیه اضطراب ایجاد شده و از رونق بلاغت آیات کاسته می گردد. پربسامدترین دلایل آن نیزتعلیل؛ تکمیل؛ تهدید؛ تأکید؛ و تمهید برای احکام جدید بوده است. هم چنین بررسی این اسماء، قرینۀ قابل اطمینانی برای کشف و تثبیت غرض سوره خواهد بود.

کلمات کلیدی

\\\\\\\\\\\\\\\"اسماء الهی\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"فواصل آیات\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"مضامین آیات\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"غرض سوره\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"سورۀ احزاب\\\\\\\\\\\\\\\" doi: 10.22081/jqr.2019.54550.2552
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076586,
author = {حکم ابادی, حجت اله and رئیسیان, غلامرضا and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزاب},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2019},
volume = {1},
number = {1},
month = {July},
issn = {2251-9815},
pages = {1--2},
numpages = {1},
keywords = {\\\\\\\\\\\\\\\"اسماء الهی\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"فواصل آیات\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"مضامین آیات\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"غرض سوره\\\\\\\\\\\\\\\"؛ \\\\\\\\\\\\\\\"سورۀ احزاب\\\\\\\\\\\\\\\" doi: 10.22081/jqr.2019.54550.2552},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزاب
%A حکم ابادی, حجت اله
%A رئیسیان, غلامرضا
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2019

[Download]