کتاب قیم, دوره (9), شماره (21), سال (2020-2) , صفحات (7-38)

عنوان : ( کشف استدلالی ساختار وغرض سورۀ مبارکۀ احزاب )

نویسندگان: حجت اله حکم ابادی , غلامرضا رئیسیان , عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرش ساختاری به سوره های قرآن، رویکردی جدید دربین قرآن پژوهان معاصراست. این رویکرد، بدنبال کشف غرض ومحوراصلی،وترسیم ساختارهندسی درسوره هاست.ازاین رهگذر،اثبات انسجام وهماهنگی درسوره ها، تأکید بروحیانی بودن چینش آیات،اثبات معجزه بودن قرآن،حل اختلافات تفسیری،ویافتن پاسخی مناسب به شبهات مستشرقان درخصوص پراکنده بودن قرآن نیز میسراست. دربین روشهای متعدد کشف غرض سوره ها،روش جامع گرایانه وروشمند،که با تکیه برعناصردرون متنی وبرون متنی،غرض سوره رابطورمستدل ارائه می دهد، از جایگاه ویژه ای برخورداراست. این پژوهش، با رویکردی توصیفی وتحلیلی،وبا روش اسنادی وکتابخانه ای با تکیه برکتب علوم قرآنی،اعراب القرآن،ومتون تفسیری فریقین،به بررسی وکشف استدلالی ساختاروغرض سورۀ احزاب پرداخته است.یافتهها نشان میدهد که؛ سوره احزاب ازدوفصل وده سیاق تشکیل شده،گرچه هرسیاق برای خود دارای غرضی است اماهمه آنهابرمحورغرض اصلی سوره که عبارت است از«نحوۀ اطاعت ازخداو پیامبر (ص)در موضوعات؛ سیاسی، نظامی، اجتماعی وخانوادگی، جهت تحکیم پایه های رهبری وامت اسلامی» درحرکتند.

کلمات کلیدی

ساختار شناسی؛ سیاق؛ کشف غرض؛ سوره احزاب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076587,
author = {حکم ابادی, حجت اله and رئیسیان, غلامرضا and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {کشف استدلالی ساختار وغرض سورۀ مبارکۀ احزاب},
journal = {کتاب قیم},
year = {2020},
volume = {9},
number = {21},
month = {February},
issn = {2251-6026},
pages = {7--38},
numpages = {31},
keywords = {ساختار شناسی؛ سیاق؛ کشف غرض؛ سوره احزاب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف استدلالی ساختار وغرض سورۀ مبارکۀ احزاب
%A حکم ابادی, حجت اله
%A رئیسیان, غلامرضا
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2020

[Download]