تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (35), شماره (4), سال (2019-9) , صفحات (551-564)

عنوان : ( بهینه ‏سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Elwendia persica) )

نویسندگان: مبارکه طالع زاده , احمد نظامی , مهدی پارسا , جعفر نباتی , رضا توکل افشاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهلی‌سازی، کاشت و تولید زراعی زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.) برای جلوگیری از کاهش ذخایر ژنتیکی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا آزمایشی با هدف شناسایی بستر و برنامه غذایی مناسب برای استقرار گیاهچه یک‌ساله زیره سیاه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه‌ای با سه تکرار اجرا شد. عوامل آزمایش شامل سه بستر کوکوپیت، ماسه و خاک زراعی و پنج غلظت محلول هوگلند (صفر (بدون محلول غذایی)، 25، 50، 75 و 100 درصد) بود. نتایج نشان داد ‌‌که بیشترین درصد سبز (37.67) در بستر کوکوپیت و بدون محلول غذایی حاصل شد. بیشترین شاخص بنیه گیاهچه (773) و سطح سبز (2.14 سانتی‌مترمربع در بوته) در بستر کوکوپیت و تغذیه با هوگلند 75% و کمترین شاخص بنیه گیاهچه (205) در بستر خاک و تغذیه با هوگلند 75% مشاهده شد. بالاترین درصد غده‌دهی (100) در بستر ماسه و تغذیه با محلول هوگلند 50% بدست آمد. بزرگترین غده‌‌ها از نظر وزن (76.0 میلی‌گرم) و حجم (79.2 میلی‌مترمکعب) در تیمار بستر ماسه و تغذیه با محلول غذایی هوگلند 75% بدست آمد که با تیمار بستر ماسه و تغذیه با محلول هوگلند 50% تفاوت معنی‌‌داری نداشت. به‎‌‌طور کلی انتخاب بستر با تخلخل و ظرفیت نگهداری آب مناسب و تغذیه با محلول هوگلند حداقل 50% در رسیدن به درصد سبز و استقرار بالای گیاهچه زیره سیاه و تولید غده با اندازه مناسب می‌تواند مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.)؛ شاخص بنیه گیاهچه؛ غده؛ محلول غذایی؛ هوگلند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076598,
author = {طالع زاده, مبارکه and نظامی, احمد and پارسا, مهدی and نباتی, جعفر and توکل افشاری, رضا},
title = {بهینه ‏سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Elwendia persica)},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2019},
volume = {35},
number = {4},
month = {September},
issn = {1735-0905},
pages = {551--564},
numpages = {13},
keywords = {زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.)؛ شاخص بنیه گیاهچه؛ غده؛ محلول غذایی؛ هوگلند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه ‏سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Elwendia persica)
%A طالع زاده, مبارکه
%A نظامی, احمد
%A پارسا, مهدی
%A نباتی, جعفر
%A توکل افشاری, رضا
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2019

[Download]