لسان مبین, دوره (11), شماره (37), سال (2019-10) , صفحات (109-127)

عنوان : ( خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی )

نویسندگان: فاطمه یوسفی , سیدحسین سیدی , احمد رضا حیدریان شهری , بهار صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جریان دیالکتیکی دستگاه اندیشگانی هگل، با حرکت وجودیِ هر موجود متناهی، اندیشه‌ی سوق از متناهی به نامتناهیِ برتر است. این جریان، آشکار‌کننده‌ی حضور زنده‌ی کل در جز و در ماوراء جز است. در برآیند مذکور، عنصر داده شده، به لحظه‌ای از کل تبدّل‌پذیر است. تنِ پسین، نمایش گذار چنین حرکت هگلی است، یعنی حرکتِ گذار روح از خویش به خویش. \\\\\\\"عایشه\\\\\\\" در شعر بیاتی به آگاهی از خویش همچون موجودی جداباش از روح کلی می‌رسد یعنی کلی، در فراروی جزئی، عینی می‌شود و در فرجام در همنهادی یگانه همچون جزئی کرانمند به کلیّت بیکران رجوع می‌کند تا این جداماندگی و بیگانه گشتگی زائل آید و پس آن‌گاه به روح خودآگاه بی‌کران برسد. در این جستارمایه، سعی نمودیم با روش تحلیلی- تطبیقی و با تکیه بر سه پایه‌ی مطرح در دستگاه فلسفی هگل (هستی، نیستی، گردیدن) کارآمدی دیالکتیک هگل در برآیند گذار روح عایشه از خویش به خویش را در شعر عبدالوهاب بیاتی بررسی و تبیین نماییم. بدین ترتیب با تطبیق تنِ پسین عایشه با پایه‌های دستگاه فلسفی هگل نشان دادیم که تنِ پسین عایشه، به حکم دیالکتیک هگل، به مفاهیمی چون خودآگاهی و آزادی روح در بالاترین حد خود دست می‌یازد و این آزادی جز از طریق رسیدن به خودآگاهی از وحدت متناهی و نامتناهی حاصل نمی‌آید بدین سان عایشه- که شخصیتی نمادین در شعر عبدالوهاب بیاتی است- در جهان نمادین یعنی جهان هستی شاعرانه میانجی وجود کلی و جزئی می‌گردد، لذا نه نماینده‌ی کلی است و نه نماینده‌ی جزئی، بلکه نماینده‌ی هردو است در وحدت و یگانگی آن دو

کلمات کلیدی

\\\\\\\"دیالکتیک هگل\\\\\\\"؛ \\\\\\\"تنِ پسین\\\\\\\"؛ \\\\\\\"شعر معاصر عربی\\\\\\\"؛ \\\\\\\"عایشه\\\\\\\"؛ \\\\\\\"عبدالوهاب بیاتی\\\\\\\"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076616,
author = {فاطمه یوسفی and سیدی, سیدحسین and حیدریان شهری, احمد رضا and صدیقی, بهار},
title = {خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی},
journal = {لسان مبین},
year = {2019},
volume = {11},
number = {37},
month = {October},
issn = {2355-8002},
pages = {109--127},
numpages = {18},
keywords = {\\\\\\\"دیالکتیک هگل\\\\\\\"؛ \\\\\\\"تنِ پسین\\\\\\\"؛ \\\\\\\"شعر معاصر عربی\\\\\\\"؛ \\\\\\\"عایشه\\\\\\\"؛ \\\\\\\"عبدالوهاب بیاتی\\\\\\\"},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی
%A فاطمه یوسفی
%A سیدی, سیدحسین
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A صدیقی, بهار
%J لسان مبین
%@ 2355-8002
%D 2019

[Download]