علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (30), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (151-160)

عنوان : ( تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد صفحه های خمشی با ضریب کشسانی غیرقطعی بااستفاده از روش اجزای محدود تصادفی )

نویسندگان: محمد کارکن , سلیمان قوهسانی , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر عدم قطعیت ضریب کشسانی صفحه بر روی پاسخ ارتعاش آزاد و کمانش آن مورد بررسی قرار می-گیرد. برای این منظور، ضریب کشسانی صفحه به صورت متغیر تصادفی با توزیع نرمال الگوسازی می شود. همچنین، تابع خودهمبستگی فاصله ای برای میدان تصادفی به کار می رود. در این شیوه، میزان همبستگی به فاصله وابسته می گردد. به گونه ای که با دور شدن نقاط از هم، میزان همبستگی نیز کاهش می یابد. سپس، با بهره جویی از راهکار توانمند اجزای محدود و به کارگیری شبیه سازی مونت کارلو، رابطه های اجزای محدود تصادفی استخراج می گردد. برای این منظور یک جزء چهار گرهی کیرشهف با دوازده درجه ی آزادی به کار می رود. برای تحلیل نیز، متغیر تصادفی 5000 بار شبیه سازی می گردد. در پایان، با انجام آزمون های عددی، اثر عدم قطعیت ضریب کشسانی بر روی بسامدهای طبیعی و بارهای کمانشی صفحه مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این آزمون ها نشان می دهد که تغییر ضریب کشسانی صفحه تاثیر متفاوتی بر روی پاسخ ارتعاشی و کمانش صفحه دارد. به گونه ای که این تغییرات، تاثیر چندانی بر روی پاسخ ارتعاش آزاد صفحه ندارد، اما بارهای کمانشی وابستگی شدیدی به تغییرات ضریب کشسانی دارند.

کلمات کلیدی

, اجزای محدود تصادفی, صفحه خمشی, کمانش, ارتعاش ازاد, شبیه سازی مونت کارلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076621,
author = {محمد کارکن and سلیمان قوهسانی and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد صفحه های خمشی با ضریب کشسانی غیرقطعی بااستفاده از روش اجزای محدود تصادفی},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2019},
volume = {30},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-918x},
pages = {151--160},
numpages = {9},
keywords = {اجزای محدود تصادفی، صفحه خمشی، کمانش، ارتعاش ازاد، شبیه سازی مونت کارلو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد صفحه های خمشی با ضریب کشسانی غیرقطعی بااستفاده از روش اجزای محدود تصادفی
%A محمد کارکن
%A سلیمان قوهسانی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2019

[Download]