اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (26), شماره (17), سال (2019-9) , صفحات (95-126)

عنوان : ( ارائه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب )

نویسندگان: سید عبدالله رضوی , مصطفی سلیمی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفـت خـام ایـران در بازارهـای مختلـف در تبیـین قیمـت نفتخام کشور در این مناطق )شمالغرباروپا ,مدیترانهوآسیا(بسیار حائز اهمیت می باشد. از آنجـایی که مسئولیت قیمتگذاریوفروشنفتخام به هر یک از مناطق با اموربین الملل شرکت ملـی نفـت ایـران میباشد;لذا ،ارائه یک مدل بهینه برای تعیین قیمت نفت خام ایران مـی توانـد در کنتـرل ریسـک ناشـی از نوسانات قیمت نفت خام وتغییرات درآمد نفتی کشور موثر باشد. بدین منظور با استفاده از داده هایماهانهسری زمانی سالهای 16-2010و تکنیک مدل سازی گـارچ بـه مـدل قیمـت نفـت خـام سـبک ایـران در بازارشمال غرب اروپا پرداخته است. پس از برآوردهای مختلف قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا، نتایج حاصل از آن نشان می دهد مدلیکه در آن تغییرات قیمت نفتخام سبک ایران در بـازار شمال غرب اروپا تابعی از اختلاف کیفی نفتخام سبک عربستان با ایران، تغییرات اختلاف قیمت نفتخـام برنت موعددار با ICE1، تغییرات قیمت نفتخام اورال رتردام و تغییرات کانتانگو یا بکواردیشن نفـت خـام برنت می باشد، دارای قابلیت پیش بینی دقیق تری نسبت به سایر مدل ها می باشد.

کلمات کلیدی

, قیمت نفت خام, سیستم قیمت گذاری , بازارنفت اروپا, نفت عربستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076640,
author = {سید عبدالله رضوی and سلیمی فر, مصطفی},
title = {ارائه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2019},
volume = {26},
number = {17},
month = {September},
issn = {2251-7790},
pages = {95--126},
numpages = {31},
keywords = {قیمت نفت خام،سیستم قیمت گذاری ،بازارنفت اروپا،نفت عربستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب
%A سید عبدالله رضوی
%A سلیمی فر, مصطفی
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2019

[Download]