پژوهش های علوم دامی, دوره (29), شماره (2), سال (2019-11) , صفحات (117-129)

عنوان : ( تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز )

نویسندگان: احمد علی ثابتان شیرازی , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مطالعاتی: افزایش توده بدن حیوان در واحد زمان به عنوان شاخص رشد می باشد. چنانچه نرخ رشد را بتوان در مراحل مختلف پرورش پیش بینی نمود، تعیین مقدار مواد مغذی مورد نیاز و ارائه اقتصادی ترین برنامه مدیریت تغذیه ممکن خواهد شد. هدف: این پژوهش با هدف تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز انجام گردید. روش کار: داده های مربوط به وزن تعداد 300 قطعه جوجه‌گوشتی یک‌روزه سویه کاب500 در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز مورد استفاده قرار گرفته و منحنی رشد با استفاده از مدل گومپرتز برای آنها برازش گردید. جیره‌های آزمایشی شامل: جیره ذرت-سویا (شاهد منفی)، جیره پایه به همراه 250 میلی‌گرم درکیلوگرم آلفا-توکوفریل استات (شاهد مثبت) و سه جیره به‌صورت جیره پایه با 2، 2.5 و 3 درصد پودر‌برگ زیتون بودند. نتایج: بیشترین مقدار میانگین وزن پیش بینی شده در هفته اول و دوم مربوط به تیمار شاهد منفی بود. پیش بینی زمان تغییر نرخ رشد برای تیمارهای پودر برگ زیتون نسبت به شاهد مثبت با تفاوت‌های اندک همراه بود. نرخ رشد در گروه های تغذیه شده با پودر برگ زیتون تا هفته سوم به یکدیگر نزدیک بود. تفاوت در مقدار عددی نرخ رشد پس از پشت سرگذاشتن هفته سوم در گروه 2.5 درصد پودر برگ زیتون و گروه شاهد مثبت افزایش یافت. نتیجه گیری نهایی: تأثیر تیمارهای 2.5 درصد پودر برگ زیتون و شاهد مثبت بر میانگین وزن پیش بینی شده، بهبود فراسنجه های نرخ رشد، زمان رسیدن به نقطه عطف منحنی رشد و افزایش وزن نهایی در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی موثرتر بودند.

کلمات کلیدی

, پودر برگ زیتون, مدل گومپرتز, منحنی رشد, نرخ رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076641,
author = {احمد علی ثابتان شیرازی and حسن آبادی, احمد},
title = {تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2019},
volume = {29},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-5125},
pages = {117--129},
numpages = {12},
keywords = {پودر برگ زیتون، مدل گومپرتز، منحنی رشد، نرخ رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز
%A احمد علی ثابتان شیرازی
%A حسن آبادی, احمد
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2019

[Download]