اولین همایش نماتدشناسی ایران , 2019-08-28

عنوان : ( شناسایی نماتدهای انگل گیاهی درختان پسته استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ریحانه حدادفر , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت پسته به عنوان یک محصول استراتژیک و صادراتی و به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی باغات پسته استان خراسان رضوی ، طی سالهای 1396و1397 تعداد 50 نمونه خاک و ریشه از باغات پسته مناطق مختلف استان جمع آوری گردید. استخراج نماتدها با استفاده از دو روش الک و سانتریفیوژ (Jenkins, 1964) و سینی (Whitehead & Hemming, 1965) انجام شده است نماتدهای استخراج شده با روش دگریس (De Grisse , 1969) تثبیت و به گلیسیرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی میکروسکوپی از نماتدهای استخراج شده ، با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ترسیم، خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی هر یک از نمونه ها بررسی شد. شناسایی گونه ها با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر انجام گرفت. در نتیجه تعداد 19گونه از 8 جنس شناسایی شدند، که عبارتند از: Pratylenchus neglectus, Pratylenchus coffeae, Pratylenchus wescolagricus, Psilenchus iranicus, Psilenchus hilarus, Psilenchus aestuarius, Psilenchus curcumerus, Psilenchus bilineatus, Psilenchus pratensis, Psilenchus bahiablancea, Merlinius graminicola, Merlinius planitierus, Nagelus leptus, Geocenamus tessellatus, Geocenamus rugosus, Geocenamus gatevi, Geocenamus koreanus, Meloidogyne javanica and Helichotelenchus exallus. از بین نماتدهای شناسایی شده، 5گونه Psilenchus bilineatus ، Psilenchus pratensis ، Psilenchus bahiablancea ، Geocenamus gatevi و Geocenamus koreanus برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

کلمات کلیدی

, فون, ریخت شناسی, ریخت سنجی, Psilenchus, Geocenamus, پسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076647,
author = {حدادفر, ریحانه and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره},
title = {شناسایی نماتدهای انگل گیاهی درختان پسته استان خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش نماتدشناسی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فون، ریخت شناسی، ریخت سنجی، Psilenchus، Geocenamus، پسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی نماتدهای انگل گیاهی درختان پسته استان خراسان رضوی
%A حدادفر, ریحانه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%J اولین همایش نماتدشناسی ایران
%D 2019

[Download]