نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان , 2019-11-27

عنوان : ( تحول کنش های اجرایی در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمونBDEFS-CA )

نویسندگان: علی مشهدی , زهرا حسین زاده ملکی , جعفر حسنی , سیدکاظم رسول زاده طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: کنش وری اجرایی یک سازه تحولی است که در زندگی روزمره به عملکردهای شناختی افراد جهت می دهد. هدف این مقایسه کنش های اجرایی در 12 گروه سنی در آزمون BDEFS-CA بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را تمامی کودکان و نوجوانان سنین 6 تا 17 سال بهنجار سراسر کشور تشکیل دادند. با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی تعداد 2186 نفر در 12 گروه سنی 6 تا 17 سال( 132 شش ساله؛ 145هفت ساله؛ 194 هشت ساله؛190 نه ساله؛ 185 ده ساله؛ 220، یازده ساله؛ 214 دوازده ساله؛ 194 سیزده ساله؛ 166 چهارده ساله؛ 173 پانزده ساله؛ 159 شانزده ساله و 214 هفده ساله) از 19 استان کشور انتخاب شدند و والدین به پرسشنامه فرم بلند نارسا کنش وری اجرایی بارکلی نسخه کودکان و نوجوانان(BDEFS-CA) پاسخ دادند. این پرسشنامه پنج کنش اجرایی شامل خود مدیریتی زمان (13 گویه)، خود سازماندهی/ حل مسئله (14 گویه)، خود کنترلی/ بازداری (13 گویه)، خود انگیزشی (14 گویه) و خود نظم جویی هیجان (16 گویه) را اندازه گیری می کند علاوه بر این پنج نمره نارسا کنش وری اجرایی، یک نمره کل و نیز شاخص ADHD را نیز اندازه گیری می نماید. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین خود مدیریتی زمان(P<0/05).، خود سازماندهی/ حل مسئله (P<0/05)، خود کنترلی/ بازداری(P<0/05)، خود انگیزشی (P<0/05) و خود نظم جویی هیجان(P<0/05) در گروه های سنی وجود داشت، همچنین در نمره کل نارسا کنش وری اجرایی و شاخص ADHD نیز تفاوت معنادرای بین گروه های سنی وجود داشت. نتیجه گیری: یافته ها می تواند نشانگر تلویحات مهم در تحول کنش وری اجرایی در کودکان نوجوانان باشد.

کلمات کلیدی

, تحول, کنش های اجرایی, BDEFS-CA, کودکان, نوجوانان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076662,
author = {مشهدی, علی and زهرا حسین زاده ملکی and جعفر حسنی and رسول زاده طباطبائی, سیدکاظم},
title = {تحول کنش های اجرایی در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمونBDEFS-CA},
booktitle = {نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحول، کنش های اجرایی، BDEFS-CA، کودکان، نوجوانان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحول کنش های اجرایی در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمونBDEFS-CA
%A مشهدی, علی
%A زهرا حسین زاده ملکی
%A جعفر حسنی
%A رسول زاده طباطبائی, سیدکاظم
%J نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان
%D 2019

[Download]