تحقیقات آب و خاک ایران, Year (2019-1)

Title : ( اثر نانو و میکرو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در تثبیت کادمیم در سوسپانسیون‌های خاک در حضور اسید‌هومیک )

Authors: samaneh aryabod , Amir Fotovat , Reza Khorassani , Mohammad Hassan Entezari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مطالعه غیر متحرک کردن کادمیم در خاک در حضور نانوذرات و میکرو ذرات دی اکسید تیتانیم و نقش اسید هومیک در پایداری نانو ذرات و جذب کادمیم در سطح نانوذرات و میکرو ذرات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که در خاک آلوده به کادمیم در محیط سوسپانسیون ، اسید هومیک باعث افزایش فراهمی کادمیم در خاک از طریق افزایش غلظت کادمیم در محلول رویی سوسپانسیون ها می شود و اصلاح سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم با اسید هومیک جذب کادمیم را در سطح نانو ذرات افزایش می دهد. همچنین از آنجا که میکرو ذرات غلظت کادمیم محلول رویی سوسپانسیون ها و غلظت کادمیم تبادلی را به مقدار بیشتری از نانو ذرات کاهش داده اند می توان نتیجهگیری کرد که اثر میکرو ذرات در کاهش فراهمی کادمیم در خاک بیشتر از نانو ذرات بوده است.

Keywords

, نانو ذرات و میکرو ذرات دی اکسید تیتانیم, عصاره گیری جزء به جزء کادمیم, اسید هومیک, سوسپانسیون خاک, پایداری نانو ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076664,
author = {Aryabod, Samaneh and Fotovat, Amir and Khorassani, Reza and Entezari, Mohammad Hassan},
title = {اثر نانو و میکرو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در تثبیت کادمیم در سوسپانسیون‌های خاک در حضور اسید‌هومیک},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2019},
month = {January},
issn = {2008-479X},
keywords = {نانو ذرات و میکرو ذرات دی اکسید تیتانیم، عصاره گیری جزء به جزء کادمیم، اسید هومیک، سوسپانسیون خاک، پایداری نانو ذرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نانو و میکرو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در تثبیت کادمیم در سوسپانسیون‌های خاک در حضور اسید‌هومیک
%A Aryabod, Samaneh
%A Fotovat, Amir
%A Khorassani, Reza
%A Entezari, Mohammad Hassan
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2019

[Download]