پیشرفت های حسابداری, دوره (11), شماره (2), سال (2019-11) , صفحات (207-251)

عنوان : ( ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی )

نویسندگان: سید احمد سیدی , محمد رضا عبدلی , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام بانکی بی‌گمان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصاد محسوب می‌شود. صحت و سلامت مالی نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، انتخاب و تعیین شاخص‌های سنجش سلامت بانکی یکی از مراحل مهم و کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص‌های سنجش سلامت مالی بانک‌های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی است. به این منظور 507 پرسشنامه در سال 1397 در بین خبرگان بانکی شامل بانک‌های تجاری کشور و همچنین خبرگان دانشگاهی توزیع و تحلیل شد. به منظور تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی، علاوه بر شاخص‌های کملز شامل مؤلفه‌های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت و حساسیت نسبت به ریسک بازار، شاخص‌های دیگری نظیر بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی و الزامات قانونی بر سلامت مالی بانک‌ها تأثیرگذار هستند. همچنین نتایج نشان داد مؤلفه‌های سلامت مالی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. این شواهد لزوم توجه به یک نگاه جامع شامل شاخص‌های پیشنهادی را برای بهبود سنجش سلامت مالی مطرح می‌سازد.

کلمات کلیدی

سلامت مالی؛ صنعت بانکی؛ بانکداری اسلامی؛ حاکمیت شرکتی؛ کملز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076685,
author = {سید احمد سیدی and محمد رضا عبدلی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی},
journal = {پیشرفت های حسابداری},
year = {2019},
volume = {11},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-9988},
pages = {207--251},
numpages = {44},
keywords = {سلامت مالی؛ صنعت بانکی؛ بانکداری اسلامی؛ حاکمیت شرکتی؛ کملز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی
%A سید احمد سیدی
%A محمد رضا عبدلی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J پیشرفت های حسابداری
%@ 2008-9988
%D 2019

[Download]