کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2019-02-06

عنوان : ( بررسی کارایی تکنیکی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس درشرکت های تعاونی )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در شرکت های تعاونی شهرستان مشهد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها وتحلیل سلسله مراتبی AHP بررسی شده است. همگن بودن ماهیت اصول، ساختارمدیریت شاخص های ورودی خروجی شرکت های تعاونی در همه گرایش ها، امکان الگوبرداری از واحدهای موفق را با استفاده از روش مقایس های تکنیک تحلیل پوششی داده ها ضمن دخالت دادن مسایل خاص سازمانی میسر می سازد. مدل تحلیل پوششی داده ها برخلاف بسیاری از مدل های مرسوم در نظریه اقتصاد خرد، در اندازه گیری کارایی می تواند شامل چندین ورودی چندین خروجی باشد. برای استفاده از مدل مقایسه ای DEA لازم است شاخص های مهم مشخص شوند بدین منظوربراساس روش دلفی تجزیه تحلیل سلسله مراتبی مهم ترین ورودیها خروجی ها شناسایی شدند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی از نظر روش توصیفی پیمایشی استوجهت انجام تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های تعاونی در کلیه گرایش ها می باشد که هریک از گرایش های تعاونی یک واحد تصمیم گیرنده DMU را تشکیل می دهد. با توجه به حجم نمونه از هر گرایش 7شرکت تعاونی طبق روش نمونه گیری تصادفی ساده برای مطالعه برگزیده شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ومطالعه اسناد مدارک بوده است. بررسی کارایی در حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس که هم کارایی تکنیکی کارایی مقیاس را به عنوان شروط کارایی در نظر می گیرد نشان دادتعداد شرکت تعاونی کارا می باشند. در نهایت، بر اساس نتایج به دست آمده، راه های افزایش سطح عملکرد شرکت های تعاونی ناکارا مشخص پیشنهادهای لازم ارایه گردیده است.

کلمات کلیدی

, شاخص, کارایی مقیاس, واحد تصمیم گیرنده, شرکت تعاونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076702,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {بررسی کارایی تکنیکی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس درشرکت های تعاونی},
booktitle = {کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاخص، کارایی مقیاس، واحد تصمیم گیرنده، شرکت تعاونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی تکنیکی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس درشرکت های تعاونی
%A لطیفیان, احمد
%J کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
%D 2019

[Download]