تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی, سال (2019-5)

عنوان : ( تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و معادله بده دریچه )

نویسندگان: حمید کیان مهر , سعیدرضا خداشناس , محمد رستمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دریچه های‏ کشویی جانبی به سبب هندسه ساده و قابلیت بهره‏برداری آسان یکی از متداول‏ترین سازه‏ها‏‏ی کاربردی در شبکه‏های آبیاری برای انحراف آب از کانال اصلی و تنظیم میزان بده عبوری برای آبیاری اراضی کشاورزی می‏باشند که علی رغم اهمیت فراوان آن‏ها در بهره‏برداری و مدیریت منابع آب در شبکه‏های آبیاری، کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‏اند. به ‌منظور تعیین مشخصات جریان دریچه‏های جانبی، تحت شرایط رژیم جریان زیر بحرانی از 107 آزمایش تحقیق حاضر به همراه 529 ازمایش سایر محققین استفاده شد. با حل معادله دینامیکی حاکم بر دریچه‏های جانبی با استفاده از روش عددی رانگ کوتای مرتبه چهارم، نیمرخ سطح آب در طول دریچه جانبی محاسبه شد. با مقایسه ضریب بده در دو رویکرد حل معادله جریان متغیر مکانی و روش مستقیم حل معادله بده، مشخص شد مقادیر ضریب بده در هر دو رویکرد، تطابق قابل قبولی با هم دارند. در ادامه با استفاده از تحلیل ابعادی و آماری روابطی به منظور تخمین ضریب بده پیشنهاد شد و همچنین رویکردی برای تشخیص شرایط جریان آزاد یا مستغرق ارائه گردید. نتایج نشان داد که ضریب بده دریچه جانبی در شرایط جریان آزاد به نسبت عمق جریان به بازشدگی دریچه و عدد فرود جریان بالا‌دست و در شرایط مستغرق به نسبت عمق جریان به عمق پایاب کانال آبگیر و نسبت عمق جریان به بازشدگی دریچه بستگی دارد. رابطه پیشنهادی تخمین ضریب بده در شرایط جریان آزاد و مستغرق به ترتیب دارای متوسط خطای نسبی 96/2 و 33/5 درصد بود و دقت قابل قبول رابطه پیشنهادی را نشان داد.

کلمات کلیدی

اندازه‏ گیری؛ تنظیم جریان؛ سازه کنترل؛ ضریب بده؛ کانال آبگیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076712,
author = {کیان مهر, حمید and خداشناس, سعیدرضا and محمد رستمی},
title = {تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و معادله بده دریچه},
journal = {تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی},
year = {2019},
month = {May},
issn = {2476-4000},
keywords = {اندازه‏ گیری؛ تنظیم جریان؛ سازه کنترل؛ ضریب بده؛ کانال آبگیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و معادله بده دریچه
%A کیان مهر, حمید
%A خداشناس, سعیدرضا
%A محمد رستمی
%J تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
%@ 2476-4000
%D 2019

[Download]