پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (34), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (67-80)

عنوان : ( بررسی تاثیر آب مغناطیسی شده بر کارایی علف کش نیکو سولفورون، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت Zea mays L )

نویسندگان: محمد جمشیدی , علی قنبری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی امکان بهبود کیفیت آب مخزن سمپاش با استفاده از عبور از میدان مغناطیسی و تاثیر آن بر کارایی نیکوسولفورون، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی دو ساله به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی طی دو سال زراعی 1395 و 1396 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، اجرا شد. فاکتورها عبارت بودند از مقدار کاربرد علف‌کش نیکوسولفورون (کروز) در 5 سطح (صفر، 20، 40، 60 و 80 گرم ماده موثره در هکتار از فرمولاسیون تجاری) و نوع آب مخزن سمپاش در سه سطح (آب چاه (شاهد غیر مغناطیس) و گذر همان آب به میزان 10 و 20 بار از میدان مغناطیسی با شدت 650 میلی‌تسلا). سم‌پاشی در مرحله 4 تا 5 برگی ذرت انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد کمترین تراکم کل علف‌های‌هرز ( 108 بوته در مترمربع) در اثر 10 دور عبور آب حامل از میدان مغناطیسی 650 میلی تسلا و کمترین وزن خشک علف‌های‌هرز نیز در اثر مقادیر کاربرد 60 و 80 گرم ماده موثر در هکتار نیکوسولفورون مشاهده شد. بیشترین عملکرد بیولوژیک (4251 گرم در متر مربع)، تعداد دانه در ردیف بلال (45)، تعداد کل دانه در بلال (2/627) و وزن 100 دانه ذرت (5/35 گرم) در تیمار 10 دور گذرر آب مخزن سمپاش از میدان مغناطیسی به‌همراه دزهای 60 و 80 گرم ماده موثر در هکتار نیکوسولفورون مشاهده شد، که نسبت به تیمار شاهد (آب غیر مغناطیس و عدم کاربرد علف کش) به‌ترتیب 57، 21، 44 و 19 درصد افزایش نشان داد. کمترین میزان عملکرد دانه در تیمار شاهد (بدون علف‌کش) و بیشترین عملکرد دانه نیز در تیمار بیشینه دز علف‌کش نیکوسولفورن مشاهده شد. بطور کلی نتایج نشان داد که تیمار 10 دور عبور آب مورد استفاده در مخزن سمپاش از میدان مغناطیسی به همراه دزهای 60 و 80 گرم ماده موثر در هکتار از نیکوسولفورون اثر مثبتی بر کنترل علف‌های هرز داشت، که خود منجر به بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شد.

کلمات کلیدی

, آب مخزن سمپاش, دز علف کش, کروز, وزن خشک علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076735,
author = {جمشیدی, محمد and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {بررسی تاثیر آب مغناطیسی شده بر کارایی علف کش نیکو سولفورون، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت Zea mays L},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2020},
volume = {34},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {67--80},
numpages = {13},
keywords = {آب مخزن سمپاش، دز علف کش، کروز، وزن خشک علف هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر آب مغناطیسی شده بر کارایی علف کش نیکو سولفورون، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت Zea mays L
%A جمشیدی, محمد
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2020

[Download]