بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019 , 2019-04-30

عنوان : ( بررسی عددی تغییرات سرعت انتشار انرژی جنبشی آشفتگی در راستای طولی و عمودی در جریان شتاب دار بر روی صفحه تخت )

نویسندگان: مهرنوش خرقانی , محمود پسندیده فرد , محمد نعیمی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از کاربردهای تکنولوژیکی، لایه های مرزی آشفته تحت تغییرات سرعت شدیدی قرار می گیرند( مانند هیدروفویل ها). علیرغم اهمیت بالای این نوع جریان، به دلیل پیچیدگی تغییر پارامترها و تعداد زیاد متغییرها در این نوع جریان ها، به اندازه جریان پایا مورد توجه قرار نگرفته اند. در این پژوهش، جریان آشفته شتاب دار تحت چهار شتاب مختلف بر روی صفحه تخت موردبررسی قرارگرفته است، ابتدا جریان با سرعت ثابت بر روی صفحه تخت شبیه‌سازی‌شده است، سپس طی اعمال شتاب‌های مختلف، جریان از سرعت اولیه m/s 1 به‌ سرعت نهایی m/s 6 رسیده‌است. مدل آشفتگی مورداستفاده مدل K-ω-SST-intermittency بوده که بیشترین تطبیق را با نتایج تجربی و حل تحلیلی در حالت پایا دارد. در این تحقیق اثر جریان شتاب دار بر انرژی جنبشی آشفتگی، تاخیر زمانی و سرعت انتشار اطلاعات آشفتگی در راستای عمودی و افقی مورد بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در شتاب‌های کند اعمالی، رفتار جریان تقریباً مشابه جریان پایا است درصورتی‌که با افزایش اندازه شتاب اعمالی پدیدهbypass-like-transition مشاهده‌شده است. این پدیده خود را به صورت نوعی تاخیر زمانی در آغاز پدیده های آشفتگی نشان می دهد. سرعت انتشار آشفتگی متاثر از شتاب اعمالی به جریان بوده و هرچه شتاب اعمالی به جریان بیشتر باشد سرعت انتشار اثرات آشفتگی در راستای عمودی کمتر است و به بیان دیگر تاخیر زمانی در واکنش لایه های سیال مشهودتر است. اما در راستای عرضی تاخیر زمانی به این شکل قابل مشاهده نیست، در این راستا سرعت انتشار اثرات آشفتگی از طول حدودا 0/3 به میزان زیادی افزایش یافته، به طوری که تغییرات مشهودی در تاخیر زمانی به-وجود آمده قابل مشاهده نیست.

کلمات کلیدی

, صفحه تخت, جریان شتاب دار, انرژی جنبشی آشفتگی, تاخیر زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076747,
author = {خرقانی, مهرنوش and پسندیده فرد, محمود and نعیمی راد, محمد},
title = {بررسی عددی تغییرات سرعت انتشار انرژی جنبشی آشفتگی در راستای طولی و عمودی در جریان شتاب دار بر روی صفحه تخت},
booktitle = {بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صفحه تخت، جریان شتاب دار، انرژی جنبشی آشفتگی، تاخیر زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی تغییرات سرعت انتشار انرژی جنبشی آشفتگی در راستای طولی و عمودی در جریان شتاب دار بر روی صفحه تخت
%A خرقانی, مهرنوش
%A پسندیده فرد, محمود
%A نعیمی راد, محمد
%J بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019
%D 2019

[Download]