پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (9), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (41-57)

عنوان : ( اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمن )

نویسندگان: ریحانه نیلاب , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , سیدعلی کیمیایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: بررسی اثربخشی رویکرد سیستمی بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان دو قوم ترک و ترکمن در شهرستان بجنورد. روش: شبهآزمایشی از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 150 نفر از زنان ترک و ترکمن مراجعه کننده به بیمارستتتان تیمین اجتماعی شتتهر بجنورد بود که در هر کدام از گروههای ترک و ترکمن 75 نفر قرار گرفتند و از این میان در هر یک از گروه های آزمایش و کنترل به ترتیب 8 و 7 نفر گمارش شدند. گروههای آزمایش 8 جل سه آموزش سی ستمی بوئن را دریافت کردند و به گروههای کنترل تو سّط » تمایزیافتگی « و » رضایت زناشویی « هیچ مداخلهای ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامۀ گروههای نمونه تکمیل شد. یافتهها: آموزش سی ستمی بوئن بر افزایش ر ضایت زنا شویی و تمایزیافتگی زنان ترک و ترکمن دارای اثر معنیدار بوده استتتت، امّا در میزان اثربخشتتتی آن تفاو معنیداری وجود ندارد. یافتههای پژوهش مؤیّد این مهم است که آموزش رویکرد سیستمی بوئن باعث افزایش تمایزیافتگی و رضایت زناشویی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل میگردد.

کلمات کلیدی

, رویکرد سیستمی بوئن, تمایزیافتگی خود, رضایت زناشویی, ترک, ترکمن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076773,
author = {نیلاب, ریحانه and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and کیمیایی, سیدعلی},
title = {اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمن},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2019},
volume = {9},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6352},
pages = {41--57},
numpages = {16},
keywords = {رویکرد سیستمی بوئن، تمایزیافتگی خود، رضایت زناشویی، ترک، ترکمن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمن
%A نیلاب, ریحانه
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A کیمیایی, سیدعلی
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2019

[Download]