روانشناسی شناختی, دوره (6), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (22-36)

عنوان : ( ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی: یک مطالعه کیفی )

نویسندگان: ولی الله رمضانی , محمدسعید عبدخدائی , زهرا طبیبی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی بود. طرح این پژوهش کیفی و شیوه مورد استفاده در آن، نظریه زمینه ای یا داده بنیاد است. جامعه پژوهش شامل کلیه والدین مسلمان دارای فرزند بالای ده سال ساکن تهران و کرج در مقطع زمانی تابستان ۱۳۹۵ تا تابستان ۱۳۹۶ بود. نمونه مورد بررسی ۳۳ نفر از والدین مسلمان ایرانی بودند که با مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های حاصل از مصاحبه ها، بر اساس شیوه نامه استراوس و کوربین (۱۹۹۸) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت، حاصل کدگذاری های باز، محوری و گزینشی، ۲۷۲ کد اولیه، ۳۱ مفهوم، ۶ مقوله و ۲ طبقه کلی بود: طبقه قابلیت های درون فردی که شامل قابلیت های روان شناختی(قابلیت های شناختی، هویت، حرمت خود، تنظیم هیجان، خودمختاری، تاب آوری، مسئولیت پذیری/نظم فردی)، قابلیت های معطوف به پیشرفت(قابلیت های جسمی، قابلیت های اقتصادی/مالی، قابلیت های شغلی، قابلیت های تحصیلی و هدف/برنامه) و قابلیت های معنوی(دینداری، اخلاق فردی) است و طبقه قابلیت های بین فردی که شامل قابلیت های ارتباط بین فردی(صمیمیت/ مهرورزی، قاطعیت، انعطاف/ انتقادپذیری)، قابلیت های ارتباط خانوادگی(سازگاری، مهارت های ارتباطی، احترام والدین، همکاری و مشارکت، تعهد/ وفاداری/ انسجام، قانون پذیری، اطاعت) و قابلیت های اجتماعی(حقوق دیگران، قانون پذیری، روابط عمومی، اخلاق اجتماعی، نوع دوستی/ یاریگری، سازگاری/ تاییدجویی و تعهد اجتماعی) است.

کلمات کلیدی

, ابعاد شناختی , فرزندپروری , ایران , قابلیت های درون فردی , قابلیت های بین فردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076920,
author = {رمضانی, ولی الله and عبدخدائی, محمدسعید and طبیبی, زهرا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی: یک مطالعه کیفی},
journal = {روانشناسی شناختی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2345-5780},
pages = {22--36},
numpages = {14},
keywords = {ابعاد شناختی ، فرزندپروری ، ایران ، قابلیت های درون فردی ، قابلیت های بین فردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی: یک مطالعه کیفی
%A رمضانی, ولی الله
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A طبیبی, زهرا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J روانشناسی شناختی
%@ 2345-5780
%D 2018

[Download]