پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (13), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (58-80)

عنوان : ( ابعاد سلامت و آسیب شناختی فرزندپروری در خانواده های ایرانی: یک پژوهش کیفی )

نویسندگان: ولی الله رمضانی , محمدسعید عبدخدائی , زهرا طبیبی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد سلامت و آسیب شناختی فرزندپروری در خانواده های ایرانی بود. طرح این پژوهش کیفی و شیوه مورد استفاده در آن، طرح داده بنیاد است. جامعه پژوهش شامل کلیه والدین مسلمان دارای فرزند بالای ده سال ساکن تهران و کرج در مقطع زمانی تابستان ۱۳۹۵ تا تابستان ۱۳۹۶ بود. نمونه مورد بررسی ۴۴ نفر از والدین مسلمان ایرانی بودند که با مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های حاصل از مصاحبه ها، بر اساس الگوی پارادایمی یا مدل اشتراوس و کوربین از طرح داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، حاصل کدگذاری های باز، محوری و گزینشی، ۲۱۶ کد اولیه، ۹ مقوله ۳ مضمون بود. در تجزیه و تحلیل محوری کدهای اولیه، ۹ مقوله اصلی عبارت بودند از: طرد کردن، محبت/حمایت، مراقبت افراطی، انعطاف ناپذیری، ساختار متعادل، آشفتگی، اجبار، قاطعیت/حمایت از خودمختاری، و اهمال/ انفعال. این مقولات را می توان به لحاظ مفهومی از هم متمایز نمود؛ هر چند وجوه مشترکی نیز با هم دارند. در ادامه تحلیل و در کدگذاری گزینشی، ۹ مقوله اصلی، حول ۳ مضمون انسجام یافتند که عبارت بودند از: صمیمت (طرد کردن، محبت/حمایت، مراقبت افراطی)، ساختار/قانون (انعطاف ناپذیری، ساختار متعادل، آشفتگی)، خودمختاری/آزادی عمل(اجبار، قاطعیت/حمایت از خودمختاری، اهمال/ انفعال). از مقولاتی که حول هر مضمون سازمان می یابند، مقولات میانی، حالتی متعادل و سالم را ترسیم می کند و دو مقوله اول و آخر نشان دهنده جنبه های آسیب شناختی آن مضمون هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشتر والدین مورد مطالعه، از نوعی سبک استبدادی در فرزندپروری (ترکیب مراقبت افراطی، انعطاف ناپذیری و اجبار) استفاده می کنند و فرزندپروری سالم (ترکیب محبت/حمایت، انعطاف پذیری و حمایت از خودمختاری) در رتبه دوم قرار داشت.

کلمات کلیدی

, فرزندپروری , سلامت , آسیب شناسی , صمیمیت , ساختار , خودمختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076921,
author = {رمضانی, ولی الله and عبدخدائی, محمدسعید and طبیبی, زهرا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {ابعاد سلامت و آسیب شناختی فرزندپروری در خانواده های ایرانی: یک پژوهش کیفی},
journal = {پژوهش در سلامت روانشناختی},
year = {2019},
volume = {13},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-0166},
pages = {58--80},
numpages = {22},
keywords = {فرزندپروری ، سلامت ، آسیب شناسی ، صمیمیت ، ساختار ، خودمختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ابعاد سلامت و آسیب شناختی فرزندپروری در خانواده های ایرانی: یک پژوهش کیفی
%A رمضانی, ولی الله
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A طبیبی, زهرا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J پژوهش در سلامت روانشناختی
%@ 2008-0166
%D 2019

[Download]