فناوری های جدید در صنعت غذا, سال (2018-12)

عنوان : ( تاثیر صمغ ها بر رئولوژی دینامیک ماست فوری شتر: بهینه سازی با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط و الگوریتم کرم شب تاب )

نویسندگان: مرتضی کاشانی نژاد , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، اثر صمغ‌های کربوکسی متیل سلولز، صمغ کنجاک و صمغ دانه مرو و مخلوط آن‌ها بر خصوصیات رئولوژیکی دینامیک ماست فوری شتر مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس این خصوصیات با استفاده از مدل‌های به‌دست آمده از طرح مخلوط با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب بهینه گردید. نتایج آزمون تنش متغیر برای نمونه‌های مختلف نشان داد که مدول الاستیکG’ بیش‌تر از مدول ویسکوز G” بود که مبین رفتار جامد گونه نمونه‌ها بود. نتایج اثر سینرژیستی این سه صمغ به‌ویژه اثر سینرژیستی صمغ دانه مرو و کربوکسی متیل سلولز بر روی کرنش بحرانی و تنش تسلیم تیمار‌های فرمولاسیون ماست فوری شتر را نشان داد. صمغ دانه مرو نیز بیش‌ترین تاثیر را برروی افزایش k’، k” و k* داشت که البته ترکیب با کربوکسی متیل سلولز و صمغ کنجاک نیز می‌توانست این تاثیر را بهبود دهد. از طرفی کلیه اثرات خطی و متقابل صمغ‌های مختلف بر روی n’، n” و n* معنی دار نبود که نشان‌دهنده تاثیر یکسان صمغ‌ها برروی این پارامترها بود. نتایج بهینه درصد صمغ‌های مختلف برای دستیابی به حداکثر مدول الاستیک در ناحیه خطی G΄LVE، کرنش بحرانیγc، تنش تسلیم τy، n′، k′، n″، n*، k* و حداقل مدول افت در ناحیه خطی G˝LVE استفاده از الگوریتم کرم شب تاب در فضای مولفه‌های اصلی نشان داد که مقادیر بهینه به‌دست آمده از صمغ‌های کنجاک و دانه مرو در مجاورت هم قرار گرفته و واریانس بیش‌تری از داده‌های مربوط به پارامترهای رئولوژیکی را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده تشابه اثر این دو صمغ و نقش موثرتر آن‌ها به‌ویژه صمغ دانه مرو به‌عنوان صمغ بومی ایران بر روی پارامتر‌های مزبور نسبت به کربوکسی متیل سلولز می‌باشد

کلمات کلیدی

, ماست فوری شتر, الگوریتم کرم شب تاب, صمغ دانه مرو, صمغ کنجاک, کربوکسی متیل سلولز, رئولوژی دینامیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076924,
author = {کاشانی نژاد, مرتضی and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {تاثیر صمغ ها بر رئولوژی دینامیک ماست فوری شتر: بهینه سازی با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط و الگوریتم کرم شب تاب},
journal = {فناوری های جدید در صنعت غذا},
year = {2018},
month = {December},
issn = {۲۴۷۶-۴۷۸۷},
keywords = {ماست فوری شتر، الگوریتم کرم شب تاب، صمغ دانه مرو، صمغ کنجاک، کربوکسی متیل سلولز، رئولوژی دینامیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر صمغ ها بر رئولوژی دینامیک ماست فوری شتر: بهینه سازی با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط و الگوریتم کرم شب تاب
%A کاشانی نژاد, مرتضی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J فناوری های جدید در صنعت غذا
%@ ۲۴۷۶-۴۷۸۷
%D 2018

[Download]