پژوهش های قرآنی, دوره (24), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (29-54)

عنوان : ( بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه )

نویسندگان: علی بیدسرخی , عباس اسمعیلی زاده , کاوس روحی برندق , سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع عرش و مباحث متعلق به آن، یکی از مباحث پیچیده در حوزه شبکه معارف بلند قرآن کریم است که درآیات متعدد به آن‌ها اشاره‌شده است و در این میان آیه‌ی 17 سوره الحاقه به حاملان هشتگانه عرش الهی اشاره دارد ولی مشخص نمی‌سازد که این حاملان ثمانیه کیانند. تنوع معانی‌ای که برای مفهوم «عرش» وجود دارد زمینه ایجاد دیدگاه‌های گوناگونی از سوی مفسران پیرامون مراد از حاملان عرش الهی شده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به تحلیل و نقد دیدگاه‌های مفسران درزمینه ی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در آیه 17 سوره الحاقه پرداخته است وبدین نتیجه دست‌یافته است که عرش حقیقتی عینی و خارجی، مصدر تدابیر الهی و مقام علم فعلی واجرائی الهی درعرصه هستی است و حاملان عرش الهی در شبکه مفاهیم قرآن و روایات حقایقی ذومراتب اند که بر خدای متعال، اولیاء الهی و فرشتگان الهی اطلاق گردیده است ولی با توجه به دلایل متعدد دیدگاه غیر فرشته بودن حاملان هشتگانه عرش الهی در آیه 17 سوره الحاقه، تناسب بیشتری با ظاهر آیات و تصریح روایات دارد.

کلمات کلیدی

, عرش, حاملان عرش, آیه 17 سوره الحاقه, فرشتگان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076936,
author = {بیدسرخی, علی and اسمعیلی زاده, عباس and کاوس روحی برندق and پیروزفر, سهیلا},
title = {بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2019},
volume = {24},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-9815},
pages = {29--54},
numpages = {25},
keywords = {عرش، حاملان عرش، آیه 17 سوره الحاقه، فرشتگان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه
%A بیدسرخی, علی
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A کاوس روحی برندق
%A پیروزفر, سهیلا
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2019

[Download]