میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (5), شماره (2), سال (2019-11) , صفحات (1-11)

عنوان : ( مقایسه اثر ضدمیکروبی عصارههای استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتریهای اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیل )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , علی الغونه , فطانه بهروزیان , بهروز علیزاده بهبهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، گیاه حرا با استفاده از روشهای خیساندن و فراصوت توسط حلالهای آب و اتانول عصارهگیری شد. برای اولین بار از سه مدل دیفرانسیلی J شکل، S شکل و نیم دایرهای شکل برای بررسی الگوی تغییرات قطر هاله عدم رشد میکروبی استفاده شد. برای اثبات تعمیم پذیری روشهای مدلسازی، تغییرات قطر هاله عدم رشد )دیسک دیفیوژن آگار( باکتریهای اشرشیا کل یو لیستریا اینوکو آناشی از اثر ضد میکروبی عصارههای مختلف گیاه حرا )اتانولی، اتانولی-فراصوت، آبی و آبی-فراصوت( در هشت سطح غلظتی ) mg/ml 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 ، 35 و 40 ( بررسی شد. نتایج نشان داد که هر سه مدل ارائه شده دارای توانایی قابل قبولی جهت مدلسازی قطر هاله عدم رشد میباشند، اما مدل نیم دایرهای شکل با ضریب تبیین ) 94 / 0 - 89 / 0 (، ضریب تبیین اصلاح شده ) 93 / 0 - 87 / 0 (، ضریب تبیین ارزیابی شده متقابل ) 85 / 0 - 80 / 0(، ریشه مربع میانگین خطا ) 45 / 1 - 96 / 0( بهترین انتخاب جهت بررسی تغییرات قطر هاله عدم رشد برای لیستریا اینوکوآ و مدل S شکل با ضریب تبیین ) 95 / 0 - 90 / 0 (، ضریب تبیین اصلاح شده ) 93 / 0 - 88 / 0 (، ضریب تبیین ارزیابی شده متقابل ) 87 / 0 - 82 / 0 (، ریشه مربع میانگین خطا ) 42 / 0 - 25 / 0( بهترین انتخاب جهت بررسی تغییرات قطر هاله عدم رشد برای باکتری اشرشیا کلی بود. نتایج مدلسازی نشان داد که اثر ضد میکروبی عصارههای مختلف گیاه حرا )اتانولی، اتانولی-فراصوت، آبی- فراصوت و آبی( بر باکتری لیستریا اینوکو آبیشتر از باکتری اشرشیاکلیب ود. به طور کلی مدلهای نوین دیفرانسیلی ارائه شده به دلیل داشتن پارامترهای مهم بیولوژیکی امکان درک بهتری از ماهیت بیولوژیک را فراهم کردند

کلمات کلیدی

, اثر ضدمیکروبی, فراصوت, قطر هاله عدم رشد, گیاه حرا, معادلات دیفرانسیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076955,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and الغونه, علی and بهروزیان, فطانه and بهروز علیزاده بهبهانی},
title = {مقایسه اثر ضدمیکروبی عصارههای استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتریهای اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیل},
journal = {میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی},
year = {2019},
volume = {5},
number = {2},
month = {November},
issn = {2476-3403},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {اثر ضدمیکروبی، فراصوت، قطر هاله عدم رشد، گیاه حرا، معادلات دیفرانسیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر ضدمیکروبی عصارههای استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتریهای اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیل
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A الغونه, علی
%A بهروزیان, فطانه
%A بهروز علیزاده بهبهانی
%J میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
%@ 2476-3403
%D 2019

[Download]