اقتصاد پولی، مالی, دوره (26), شماره (17), سال (2019-9) , صفحات (73-94)

عنوان : ( بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , نوشین کریمی علویجه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ ارز است. درایران این دو متغیر همواره مورد توجه دولتمردان و سیاست گذاران بوده است، لذا این مقاله به بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری بین سال های 1393 - 1353 می پردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین نرخ سود بانکی کوتاه مدی و بلند مدت با نرخ ارز رسمی و غیر رسمی رابطه غیرمستقیم و معناداری وجود دارد، در حقیقت افزایش نرخ سود بانکی باعث کاهش نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و افزایش ارزش پول ملی میگردد؛ بنابراین می توان امعان داشت که در زمان افزایش نرخ ارز علی القاعده یکی از سیاستهایی که در ایران به منظور مقابله با افزایش نرخ ارزصورت می گیرد کاهش نرخ سود بانکی است، این امر سبب تقویت نرخ ارز و افزایش سرمایه گذاری می شود.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: نرخ سود بانکی, نرخ ارز, الگوریتم بهینه سازی انبوه عرای, الگوریتم ژنتیکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076959,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and کریمی علویجه, نوشین},
title = {بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2019},
volume = {26},
number = {17},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {73--94},
numpages = {21},
keywords = {کلیدواژه ها: نرخ سود بانکی، نرخ ارز، الگوریتم بهینه سازی انبوه عرای، الگوریتم ژنتیکت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A کریمی علویجه, نوشین
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2019

[Download]