التیام, دوره (4), شماره (1), سال (2017-7) , صفحات (5-15)

عنوان : ( آناتومی و فیزیولوژی مفصل در اسب )

نویسندگان: سمانه قاسمی , احمدرضا راجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختار اسکلتی اسب متشکل از استخوانهای مختلفی است که توسط مفاصل در کنار هم قرار گرفتهاند. انواع مختلفی از مفاصل وجود دارند اما مفاصل سینوویال نقش مهمی را در عملکرد سیستم اسکلتی بر عهده دارند. مفاصل سینوویال، مفاصلی هستند که در آنها انتهای سطوح مفصل شده استخوانهای توسط غضروف هیالین پوشیده شده است و توسط کپسول مفصلی بههم متصل میشوند. فضای مفصلی بین استخوانها که توسط غشای سینوویال پوشانده شده است حاوی مایع مفصلی است. مفاصل سینوویال مفاصلی متحرک با دامنه حرکتی آنها بسیار متنوع هستند. مفاصل واقع در اندامهای حرکتی اسب در این گروه قرار میگیرند. در این مقاله به ویژگیهای آناتومی و فیزیولوژی مفاصل ارائه میشود. واژههای کلیدی: مفصل، سینوویال، آناتومی، فیزیولوژی

کلمات کلیدی

, مفصل, سینوویال, آناتومی, فیزیولوزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076962,
author = {قاسمی, سمانه and راجی, احمدرضا},
title = {آناتومی و فیزیولوژی مفصل در اسب},
journal = {التیام},
year = {2017},
volume = {4},
number = {1},
month = {July},
issn = {2423-5695},
pages = {5--15},
numpages = {10},
keywords = {مفصل، سینوویال، آناتومی، فیزیولوزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آناتومی و فیزیولوژی مفصل در اسب
%A قاسمی, سمانه
%A راجی, احمدرضا
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2017

[Download]