تاریخ و فرهنگ, دوره (47), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (113-135)

عنوان : ( Famine in Khorasan in 1288 AH: background, process and economic consequences )

نویسندگان: مرتضی دانشیار , محمدعلی کاظم بیگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قحطی 1288ق در ایران موضوع پژوهشهای نسبتاً پرشماری بوده است که بـا بررسـی ایـن واقعـه بـه گونهای کلی، علل و نتایج کوتاه مدت قحطی و نیز واکنش مردم و دولـت بـه آن را مـورد توجـه قـرار دادهاند. این رویکرد موجب اظهاراتی کلی و تعمیم غیرموجه نتایج پژوهشهای مذکور به سراسر ایـران گشته است. مقاله حاضر پژوهشی موردی درباره قحطی 1288ق در خراسان است که عـلاوه بـر خـود قحطی، تبعات آن را در اقتصاد محلی ایالت مورد بررسی قرار میدهد. یافتههـای ایـن پـژوهش ضـمن اثبات نادرستی تعمیم نتایج بررسیهای کلی قحطی به سراسر ایران، نشـان مـیدهـد کـه همـه نـواحی خراسان به یکسان تحت تأثیر قحطی قرار نگرفت. بلکه این بلیه موجب افزایش ثـروت و جمعیـت در ولایات شمالی به زیان ولایات مرکزی و جنوبی ایالت، گردیـد. افـزون آن کـه قحـط سـالی، در کنـار مرگومیر با مهاجرت و جابجایی جمعیت همراه بود که این، اعتبار دادههای آماری برخی از منابع را بـا تردید مواجه می سازد. همچنین، اقتصاد محلـی، گذشـته از خسـارت، بـزودی تغییـرات را در الگـوی زمینداری به زیان مالکیت خصوصی و در نوع کشت تجربه کرد که هر یک از این تحولات، خود منشأ تغییرات بعدی در خراسان شدند

کلمات کلیدی

, خراسان, قحطی 1288ق, قاجاریه, تغییرات اقتصادی, کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076967,
author = {دانشیار, مرتضی and محمدعلی کاظم بیگی},
title = {Famine in Khorasan in 1288 AH: background, process and economic consequences},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2016},
volume = {47},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-706X},
pages = {113--135},
numpages = {22},
keywords = {خراسان، قحطی 1288ق، قاجاریه، تغییرات اقتصادی، کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Famine in Khorasan in 1288 AH: background, process and economic consequences
%A دانشیار, مرتضی
%A محمدعلی کاظم بیگی
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2228-706X
%D 2016

[Download]