دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی , 2019-03-13

عنوان : ( بررسی توان نوشاخه زایی گیاه دارویی Salvia tebesana Bunge در شرایط کشت In-vitro )

نویسندگان: نیلوفر همتی , منیره چنیانی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Salvia tebesana گیاهی دارویی و بومی طبس است که به طور کامل با شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی دوره ای، فصلی و دمای شدید سازگاری دارد. هرچند این گیاه مقدار زیادی بذر تولید می کند اما به دلیل شرایط سخت محیطی، عموما قادر به تولید گیاه جدید از طریق بذر نیست، بنابراین برنامه های کشت و پرورش در شرایط آزمایشگاهی در جهت حفاظت از این گونه باارزش و در معرض خطر ضروری است. نوشاخه زایی در شرایط کشت درون شیشه و بررسی عوامل موثر برآن، یکی از مقدمات فرایند کشت در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثر غلظت های مختلف هورمون بنزیل آمینو پورین (BAP) بر توان نوشاخه زایی گونه در شرایط درون شیشه انجام شده است. در این آزمایش ابتدا بذر گیاه وادار به جوانه زنی شد و گیاه کامل در شرایط کشت هیدروپونیک کشت گردید. سپس جداکشت مریستم راس ساقه از گیاه کشت شده در شرایط هیدروپونیک تهیه شد و بر روی محیط کشت MS حاوی غلظت های مختلف هورمون BAP(0، 5/0، 1، 2 و 3 میلی گرم در لیتر) کشت داده شد. نتایج این بخش از آزمایش نشان داد که کاربرد BAP در غلظت های مختلف اثر مثبت برالقاء نوشاخه زایی دارد. به طوری که غلظت های بالای هورمون BAP (2 و 3 میلی گرم در لیتر) منجر به افزایش معنی دار درصد نوشاخه زایی و تعداد شاخه های تولیدی به ازای هر جداکشت شد. به این ترتیب، از شاخه های القاء شده در شرایط تیمار با BAP می توان در جهت ادامه بررسی ها و به منظور القاء ریشه زایی بهره برد.

کلمات کلیدی

, Bunge Salvia tebesana , کشت درون شیشه, نوشاخه زایی, هورمون BAP.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076993,
author = {همتی, نیلوفر and چنیانی, منیره and گنجعلی, علی},
title = {بررسی توان نوشاخه زایی گیاه دارویی Salvia tebesana Bunge در شرایط کشت In-vitro},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {Bunge Salvia tebesana ، کشت درون شیشه، نوشاخه زایی، هورمون BAP.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توان نوشاخه زایی گیاه دارویی Salvia tebesana Bunge در شرایط کشت In-vitro
%A همتی, نیلوفر
%A چنیانی, منیره
%A گنجعلی, علی
%J دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
%D 2019

[Download]